Search for more Public Notices in your area
Planning

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: NWA0942604

Notice effective from
19th December 2018 to 19th January 2019

Denbighshire County Council
RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddf Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 15/2018/0965 -Outbuildings at Plas Farm, Llanarmon Yn lal -Conversion of outbuilding to form 1 no. dwelling and installation of a package treatment plant.
LB - Application No. 07/201 8/11 54 - Hen Bost, 7 High Street, Llandrillo, Corwen -Removal of chimney to rear elevation (Listed Building Application).
MD - Application No. 13/2018/1149 - Bron Pare, Galltegfa, Ruthin - Erection of a free range egg production unit including silos and associated works including access.
LB - Rhif cais 15/2018/0965 - Adeiladau allanol yn Plas Farm, Llanarmon Yn lal -Addasu adeilad allanol i ffurfio 1 annedd a gosod gwaith trin carthion.
LB - Rhif cais 07/201 8/11 54 - Hen Bost, 7 Stryd Fawr, Llandrillo, Corwen - Tynnu simnai i'r drychiad cefn (Cais Adeilad Rhestredig).
MD - Rhif cais 13/2018/1149 - Bron Pare, Calltegfa, Rhuthun - Codi uned gynhyrchu wyau rhydd gan gynnwys seilos a gwaith cysylltiedig.
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhwyn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 19 Rhagfyr 2018 tan 2018 neu drwy ein gwefan: www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 19 December 201 8 until 9 January 2019 or on our website:
www.denbighshire.gov.uk/planning.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below 9 January 2019.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
LB - application for listed building consent MD - major development
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 9 lonawr 2019.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeq. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaetn a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Cwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Cwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0942604.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices