Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS ROADS CYNWYD

Notice ID: NWA0834491

Notice effective from
1st November 2018 to 1st December 2018

sir ddinbych denbiqhshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH FFYRDD AMRYWIOL CYNWYD
RHYBUDD O ORCHYMYN CYFYNGIAD CYFLYMDER O 10MYA A GWAHARDD GODDIWEDDYD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod yn gynharach na 7 niwrnodo31 Hydref 2018 a fydd yn:-
1) Gosod terfyn cyflymder dros dro o 10 mya ar y darnau ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod .

Bydd y terfyn 1 Omya mewn grym pan fo gwaith hebrwng ar unrhyw ddiwrnod.
2) Gwahardd pob cerbyd rhag goddiweddyd ar y rhannau hynny o'r ffordd.

Mae angen cyflwyno'r cyfyngiad er mwyn diogelu'r gweithlu yn ystod gwaith arwynebu'r ffordd gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych.
Mae'r Gorchymyn yn cychwyn ar 20 Tachwedd 2018 am ddeunaw mis, neu hyd at y dyddiad y cwblheir y gwaith ynghynt. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 6 Rhagfyr 2018.
Atodlen
Darnau o Ffordd yng Nghynwyd yn Sir Ddinbych
1. Ffordd Llandrillo; sy'n ymestyn o'i chyffordd a r B4401 tua'r de orllewin am bellter o oddeutu 650 metr.

2. B4401 Bryn Llwyd i Gynwyd; sy'n ymestyn o'i chyffordd a Ffordd Llandrillo tua'r gogledd ddwyrain am bellter o oddeutu 240 metr.

Dyddiedig:31 Hydref 2018.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS ROADS CYNWYD
NOTICE OF TEMPORARY 10 MPH SPEED RESTRICTION AND NO OVERTAKING ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 31st October 2018 to make an Order which is to:-
1) Impose temporarily a 10 mph speed limit along the lengths of road referred to in the Schedule below.

The 10 mph limit will apply when convoy work is in force on any given day.
2) Prohibit all vehicles from overtaking in the said lengths of road.

The reason for the restriction is to facilitate the safety of workmen during resurfacing works by Denbighshire County Council - Works Unit.
The Order commences on 20th November 201 8 for eighteen months or the earlier completion of the works. The works are expected to last approximately until 6th December 2018.
Schedule
Lengths of road at Cynwyd in the County of Denbigh
1. Llandrillo Road; which extends from its junction with B4401 in a south westerly direction for a distance of 650 metres

2. B4401 Bryn Llwyd to Cynwyd; which extends from its junction with Llandrillo Road in a north easterly direction for a distance of approximately 240 metres.

Dated: 31 October 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0834491.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices