Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A494 (LLANYCIL, GWYNEDD) (CYFYNGIADAU CYFLYMDER DROS DRO A DIM GODDIWEDDYD) 2018

Notice ID: NWA0796579

Notice effective from
19th September 2018 to 19th October 2018

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A494 (LLANYCIL, GWYNEDD) (CYFYNGIADAU CYFLYMDER DROS DRO A DIM GODDIWEDDYD) 2018

MAE GWE IN I DOG ION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A494, neu gerllaw iddi, yn Llanycil, Gwynedd. Effaith y Gorchymyn yw gosod terfyn cyflymder dros dro o 40 mya neu 10 mya ar y darn o gefnffordd yr A494 sy'n ymestyn o bwynt 100 metr i'r gogledd-ddwyrain o ganolbwynt ei chyffordd a ffordd sirol y B4401 sy'n arwain at y Pare, hyd at bwynt 20 metr i'r gorllewin o ganolbwynt allanfa orllewinol cilfan Llanycil. Dim ond pan fydd gwaith confoi yn digwydd y bydd y terfyn cyflymder o 10 mya yn gymwys ac ni chaniateir goddiweddyd ar yr adegau hyn.

Disgwylir y bydd y cyfyngiadau a'r gwaharddiad, y codir arwyddion priodol yn eu cylch, yn dod i rym am 06:00 o'r gloch ar 24 Medi 2018 ac yn gweithredu'n ysbeidiol hyd 20:00 o'r gloch ar 31 Mawrth 2019 neu hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol.

Dim ond yn ystod y dyddiadau a bennir uchod y disgwylir i'r Gorchymyn fod yn weithredol. Er hynny, bydd yn parhau'n ddilys am gyfnod o 12 mis ar y mwyaf rhag ofn y bydd angen ailamserlennu'r gwaith neu wneud gwaith canlyniadol neu waith arall. Bydd hysbysiad ymlaen Haw am unrhyw newidiadau i'r amseroedd a'r dyddiadau yn cael ei arddangos cyn unrhyw waith a ailamserlennir.

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar www.Ilyw.cymru (Detholer: Deddfwriaeth/ ls-ddeddfwriaeth/ Offerynnau statudol lleol/ Gorchmynion traffig dros dro/ 2018).

M D BURNELL

Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

THE A494 TRUNK ROAD (LLANYCIL, GWYNEDD) (TEMPORARY SPEED RESTRICTIONS & NO OVERTAKING) ORDER 2018

THE WELSH MINISTERS have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 which is necessary to undertake works on or near the A494 trunk road at Llanycil, Gwynedd.

The effect of the Order is to temporarily impose either a 40 mph or 10 mph speed limit on the length of the A494 that extends from a point 100 metres north-east of the centre-point of its junction with county road B4401 leading to Pare to a point 20 metres west of the centre-point of the western exit of Llanycil lay-by. The 10 mph speed limit will only apply during convoy working and no overtaking will be permitted at these times.

The restrictions and prohibition, which will be signed accordingly, are expected to come into force at 06:00 hours on 24 September 2018 and operate intermittently until 20:00 hours on 31 March 2019 or until the temporary traffic signs are permanently removed.

Although the Order is only expected to operate during the dates specified above it will remain valid for a maximum period of 12 months, as a contingency, should the work need to be rescheduled or consequential or other work is required. Advance notice of any changes to times and dates will be displayed before any rescheduled work.

12

A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at www.gov.wales (Select: Legislation/ Subordinate Legislation/ Local Statutory Instruments/ Temporary Traffic Orders/ 2018).

M D BURNELL

Transport, Welsh Government

Llywodraeth Cymru Welsh Government

o

HJDDSODOWYR I INVESTORS MEWN POBL I IN PEOPLE

I

Gellir cael copi o'r Hysbysiad hwn mewn print brasach gan Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Uywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. A copy of this Notice in larger print can be obtained from Orders Branch, Transport, Welsh Government Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ.

Attachments

NWA0796579.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices