Search for more Public Notices in your area
Planning

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: NWA0791986

Notice effective from
13th September 2018 to 13th October 2018

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddf Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 05/2018/0796 - Ty Mawr, Druid, Corwen - Alterations and refurbishment of storage areas to form habitable accommodation and associated works (retrospective Listed Building application).
LB - Application No. 30/2018/0806 - Middle Lodge, Llannerch Park, Trefnant, St. Asaph -Erection of extensions and alterations to dwelling (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 12 September 2018 until 3 October 2018 or on our website: www.denbighshire.gov.uk/planning.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 3 October 2018.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
LB - application for listed building consent
LB - Rhif cais 05/2018/0796 - Ty Mawr, Druid, Corwen - Addasiadau ac adnewyddu mannau storio i ffurfio llety sy'n byw ynddo a gwaith cysylltiedig (cais 61-weithredol Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 30/2018/0806 - Middle Lodge, Pare Llannerch, Trefnant, Llanelwy ¦ Codi estyniadau a newidiadau i'r annedd (cais Adeilad Rhestredig).
Callwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnwyn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 12Medi 201 8 tan 3 Hydref 201 8 neu drwy ein gwefan:
www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 3 Hydref 2018.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeq. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0791986.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices