Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

CEFNFFORDD YR A494 (GWYDDELWERN, SIR DDINBYCH) (TERFYN CYFLYMDER 40 MYA DROS DRO) 2018

Notice ID: NWA0768515

Notice effective from
29th August 2018 to 28th September 2018

CEFNFFORDD YR A494 (GWYDDELWERN, SIR DDINBYCH) (TERFYN CYFLYMDER 40 MYA DROS DRO) 2018

MAE GWEINIDOGION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn er mwyn sicrhau diogerwch defnyddwyr y ffordd hyd nes y bydd cynllun uwchraddio ffordd yn cael ei datblygu ar gefnffordd yr A494 with droeon Maes Gamedd, Gwyddelwern, Sir Ddinbych.

Effaith y Gorchymyn yw gosod terfyn cyflymder dros dro o 40 mya ar y darn o'r A494 sy'n ymestyn o bwynt sy'n 79 o fetrau i'r de-ddwyrain o'i chyffordd 3'r ffordd ddiddosbarth sy'n arwain at yr anheddau a elwir Bryn-du a Maerdy, i'r gogledd o Wyddelwern hyd at bwynt sy'n 217 o fetrau i'r gogledd o'r gyffordd honno.

Disgwylir y bydd y cyfyngiad, y codir arwyddion priodol ynghylch ei hyd a'i led, yn dod i rym am 00:01 o'r gloch ar 1 Medi 2018 ac y bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf.

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar www.llyw.cymru (Detholer: Deddfwriaeth/ls-ddeddfwriaeth/Offerynnau Statudol Lleol/Gorchmynion Traffig Dros Dro/2018).

M D BURN ELL

Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

THE A494 TRUNK ROAD (GWYDDELWERN, DENBIGHSHIRE) (TEMPORARY 40 MPH SPEED LIMIT) ORDER 2018

THE WELSH MINISTERS have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 which is necessary to ensure the safety of road users until a road upgrade scheme is developed on the A494 trunk road at Maes Gamedd bends, Gwyddelwern, Denbighshire.

The effect of the Order is to temporarily impose a 40 mph speed limit on the length of the A494 that extends from a point 79 metres south-east of its junction with the unclassified road leading to the dwellings known as Bryn-du and Maerdy, north of Gwyddelwern to a point 217 metres north of that junction.

The restriction, the extent of which will be signed accordingly, is expected to come into force at 00:01 hours on 1 September 2018 and remain in force for a maximum duration of 18 months.

A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at www.gov.wales (Select: Legislation/Subordinate Legislation/Local Statutory Instruments/Temporary Traffic Orders/2018).

M D BURNELL

Transport, Welsh Government

Llywodraeth Cymru Welsh Government

o

BUDDSODDWYR I INVESTORS MEWN POBL I IN PEOPLE

I

I

Gellir cael copi o'r Hysbysiad hwn mewn print brasach gan Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. A copy of this Notice in larger print can be obtained from Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ.

Attachments

NWA0768515.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices