Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: NWA0704549

Notice effective from
11th July 2018 to 10th August 2018

sir ddinbych 5^ denbighshireSE
County Council
RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 02/2018/0558 - 7 Well Street, Ruthin - Display of 1 No. fascia sign and 1 No. hanging sign (Listed Building application).
LB - Application No. 03/2018/0567 - 12 Chapel Street, Llangollen - Replacement of existing first floor window (Listed Building application).
LB - Application No. 03/2018/0532 - Prince of Wales, Regent Street, Llangollen -Conversion and alterations to residential accommodation above the public house to form 2 no. self-contained flats (Listed Building application).
LB - Application No. 03/2018/0597 - 22 Bridge Street, Llangollen - Construction of a new vehicular access and provision of a car parking space within the garden (Listed Building application).
CAC - Application No. 25/2018/0527 - Pen Isa Llan, Nantglyn - Conservation Area Consent for the demolition of existing garages.
LB - Rhif cais 02/2018/0558 - 7 Stryd Y Ffynnon, Rhuthun - Arddangos 1 arwydd fascia ac 1 arwydd crog (cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 03/2018/0567 - 12 Heol Y Capel, Llangollen - Amnewid ffenestr llawr cyntaf presennol (Cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 03/2018/0532 - Prince of Wales, Regent Street, Llangollen - Trosi ac addasu llety preswyl uwchben y dafarn i ffurfio 2 fflatiau hunangynhwysol (cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 03/2018/0597 - 22 Stryd Y Bont, Llangollen - Adeiladu mynedfa newydd i gerbydau a darparu lie parcio ceir yn yr ardd (cais Adeilad Rhestredig).
CAC - Rhif cais 25/2018/0527 - Pen Isa Llan, Nantglyn - Caniatad Ardal Cadwraeth ar gyfer dymchwel modurdai presennol .
Callwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnwyn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 11 Gorfennaf 2018 tan 1 Awst 201 8 neu drwy ein q we fan:
www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 11 July 2018 until 1 August 2018 or on our website:
www.denbighshire.gov.uk/planning.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 1 August 201 8.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
LB - application for listed building consent
CAC ¦ application for consent to demolish
buildings in a Conservation Area
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 1 Awst 2018.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
LB - cais em gydsyniad adeilad rhestredig
CAC - cais am ganiatad i dynu adeilad(au) i lawr
mewn Ardal Cadwraeth
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Gwasanaethau Cynllunio a Cwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0704549.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices