Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS ROADS, PRESTATYN

Notice ID: NWA0659027

Notice effective from
13th June 2018 to 13th July 2018

sir ddinbych denbiqhshire
County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH AMRYWIOL FFYRDD, PRESTATYN
GORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddlnbych yn bwriadu gwneud Corchymyn ddlm cynt na 7 dlwrnod o 13 Mehefin 201 8 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rnag defnyddio'r rhannau hynny o'r ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isoa. Mae angen cau'r ffordd ar gyfer adnewyddu carthffos a gwaith atgyweirio gan Dwr Cymru.
Bydd y llwybr amgen gydag arwyddion fel y nodir yn yr Atodlen. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyrnod cau. Un ffordd fydd wedi cau ar unrhyw adeg.
Daw'r Corchymyn i rym ar 27 Corffennaf a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 21 Rhagfyr 2018.
Atodlen
Rhannau o Ffyrdd ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych
1) Tudor Avenue, am ei hyd cyfan

2) Ffordd Aberconway, o'i gyffordd gyda Gronant Road i'w gyffordd gyda Bosworth Grove.

3) Ffordd Aberconway, o'i gyffordd gyda Bosworth Grove i'w gyffordd gyda Norman Drive.

Llwybr arall:
l)Ffordd Gronant, Norman Drive.
2)Ffordd Gronant, Tudor Avenue, Bosworth Grove.
3) Bosworth Grove, Tudor Avenue, Norman Drive.
Dyddiedig: 13 Mehefin 2018.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau'r Gyfraith, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS ROADS, PRESTATYN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 13th June 2018 to make an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closure is necessary to facilitate sewer renewal and repairs by Dwr Cymru/Welsh Water.
The signposted alternative route will be as stated in the Schedule. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure. Only one road to be closed at one time.
The Order comes into force on 2nd July for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 21 st December 2018.
Schedule
Lengths of road at Prestatyn in the county of Denbigh
1) Tudor Avenue, for its entire length.

2) Aberconway Road, from its junction with Gronant Road to its junction with Bosworth Grove.

3) Aberconway Road, from it junction with Bosworth Grove to its junction with Norman Drive.

Alternative route:
1) Gronant Road, Norman Drive.

2) Gronant Road, Tudor Avenue, Bosworth Grove. 3 Bosworth Grove, Tudor Avenue, Norman Drive.

Dated: 13 June 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh._

Attachments

NWA0659027.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices