Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHYBUDD O GYFYNGIAD CYFLYMDER PARHAOL (B5429 PENTRECELYN)

Notice ID: NWA0629778

Notice effective from
30th May 2018 to 29th June 2018

CYNGOR SIR DDINBYCH
RHYBUDD O GYFYNGIAD CYFLYMDER PARHAOL (B5429 PENTRECELYN)
GORCHYMYN (CYFYNGIAD CYFLYMDER 30 MYA) 2018
Ar 29 Mai 2018 gwnaeth Cyngor Sir Ddinbych Orchymyn dan adrannau 82(2) 83(2) 84(1) ac 84 (2) a Rhan III Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, a ddaw i rym ar 4 Mehefin 2018. Effaith y Gorchymyn fydd gorfodi cyfyngiad cyflymder o 30 milltir yr awr ar hyd y darn o ffordd a nodiryn Atodlen y rnybudd nwn.
Gellir archwilio copTau o'r Gorchymyn, ynghyd a chynlluniau'n dangos yr hyd o'r ffordd y mae'r Gorchymyn yn ymwneud ag o yn Llyfrgell Rhuthun yn ystod oriau agor arferol ac yn swyddfeydd y sawl sydd wedi llofnodi isod.
Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y grymoedd a roddir gan Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag un o ofynion y Ddeddf honno neu ag un o'r offerynnau a wnaed oddi tani mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys i'r perwyl hwn, cyn pen chwe wythnos o 29 Mai 2018.
ATODLEN
Darn o ffordd ym Mhentrecelyn yn Sir Ddinbych Cyfyngiad Cyflymder 30 mya
B5429; O bwynt 300 metr i'r gogledd-ddwyrain o'i chyffordd a'r A525, am bellter o 440 metr tua'r gogledd-ddwyrain.
Dyddiedig: 30 Mai 2018.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rnuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT SPEED RESTRICTION

B5429 PENTRE CELYN)
30 MPH SPEED RESTRICTION) ORDER 2018
On 29th May 2018 Denbighshire County Council made an Order under sections 82(2) 83(2) 84(1) and 84 (2) and Part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which comes into effect on 4th June 2018. The effect of the Order will be to impose a 30 miles per hour speed limit on the length of road specified in the Schedule below.
Copies of the Order, together with plans showing the lengths of road to which the Order relates may be examined at Ruthin Library, during normal opening hours and at the offices of the undersigned
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained within it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may within six weeks from 29th May 2018, apply to the High Court for this purpose.
SCHEDULE
Length of road at Pentre Celyn in the County of Denbigh 30 mph Speed Restriction
B5429; from a point 300 metres northeast of its junction with the A525, for a distance of 440 metres in a north easterly direction.
Dated: 30 May 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services,Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0629778.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices