Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH B5430 LLANARMON-YN-IAL

Notice ID: NWA0629733

Notice effective from
23rd May 2018 to 22nd June 2018

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH B5430 LLANARMON-YN-IAL
RHYBUDD O ORCHYMYN CYFYNGIAD CYFLYMDER O 20 MY A DROS DRO 2018 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFNIDIAETH FFYRDD1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn, sy'n gosod terfyn cyflymder 20 mya dros dro ar hyd y darnau o ffyrdd a nodir yn yr Atodlen isod, oherwydd cynigir gwneud gwaith arnynt.
Y rheswm dros y cyfyngiad yw lleihau cyflymder cerbydau ar y darnau dan sylw o'r ffordd, oherwydd gwaith llenwi tyllau gan Uned Waith - Cyngor Sir Ddinbych.
Daw'r Gorchymyn i rym 28 Mai, 2018 am gyfnod o ddeunaw mis. Rhagwelir y bydd y cyfyngiad yn para tan oddeutu 22 Mehefin 2018.
Atodlen
Darnau o Ffordd yn Llanarmon-yn-lal yn Sir Ddinbych Cyfyngiad Cyflymder 20 mya
1) B5430 Valley Lodge i gyffordd B5431 Llanarmon-Yn-lal, Llanarmon-Yn-lal, yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i cnyffordd a'r B5430 o Ffynnon y Berdd i Valley Lodge, i gyfeiriad y de am bellter o tua 2000 metr.
2) Cyffordd B5430 Llanarmon-Yn-lal i Graianrhyd, Llanarmon-Yn-lal yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i chyffordd a'r Rose and Crown, i'r Fynwent i gyfeiriad y gorllewin am bellter o tua 2000 metr.

Dyddiedig: 23 Mai 2018.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau'r Gyfraith, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5430 LLANARMON YN IAL

NOTICE OF TEMPORARY 20 MPH SPEED RESTRICTION ORDER 2018 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order the effect of which is to impose temporarily a 20 mph speed limit along the lengths of road specified in the Schedule below, because works are proposed to be executed thereon.
The reason for the restriction is to reduce vehicle speeds on the said lengths of road due to patching works by Denbighshire County Council - Works Unit.
The Order comes into force on 28th May, 201 8 for an eighteen month period. The anticipated duration of the restriction is approximately until 22nd June 2018.
Schedule
Length of Road at Llanarmon yn lal in the County of Denbighshire 20 mph Speed Restriction
1) B5430 Valley Lodge to junction B5431 Llanarmon Yn lal, Llanarmon Yn lal, in the County of Denbigh which extends from its junction with B5430 from Ffynnon Y Berdd to Valley Lodge in a southerly direction for a distance of approximately 2000 metres.
2) B5430 Llanarmon Yn lal junction to Graianrhyd, Llanarmon Yn lal in the County of Denbigh which extends from its junction with Rose and Crown to Cemetery in a westerly direction for a distance of approximately 2000 metres.

Dated: 23 May 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0629733.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices