Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5 (HEOL LLUNDAIN, CORWEN, SIR DDINBYCH) (TERFYN CYFLYMDER 40 MYA) 2018

Notice ID: NWA0501751

Notice effective from
14th March 2018 to 13th April 2018

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A5 (HEOL LLUNDAIN, CORWEN, SIR DDINBYCH) (TERFYN CYFLYMDER 40 MYA) 2018
MAE GWEINIDOGION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn drwy arfer eu pwerau o dan adran 84(1 )(a) a (2) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, sy'n dod i rym ar 5 Mawrth 2018.
Effaith y Gorchymyn yw gosod terfyn cyflymder 40 mya ar y darn hwnnw o gefnffordd yr A5 yng Nghorwen, Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o bwynt 700 metr i'r dwyrain o ganolbwynt ei chyffordd <J'r Ldn Las/Green Lane hyd at bwynt 460 o fetrau i'r dwyrain o ganolbwynt y gyffordd honno.
Yn ystod cyfnod o 6 wythnos o 1 Mawrth 2018, gellir edrych ar gopi o'r Gorchymyn a'r plan, yn rhad ac am ddim, yn ystod oriau agor arferol yn Llyfrgell Corwen, Heol Llundain, Corwen  LL21 0DR neu gellir eu cael yn rhad ac am ddim o'r cyfeiriad isod gan ddyfynnu'r cyfeirnod qA1308945.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar www.llyw.cymru (Detholer: Deddfwriaeth/ Is-ddeddfwriaeth/ Offerynnau Statudol Lleol/ Gorchmynion Traffig Parhaol/2018).
M D BURNELL
Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru
THE A5 TRUNK ROAD (LONDON ROAD, CORWEN, DENBIGHSHIRE) (40 MPH SPEED LIMIT) ORDER 2018
THE WELSH MINISTERS have made an Order in exercise of their powers under section 84(1 ){a) and (2) of the Road Traffic Regulation Act 1984, which comes into force on 5 March 2018.
The effect of the Order is to introduce a 40 mph speed limit on the length of the A5 trunk road at Corwen, Denbighshire that extends from a point 700 metres east of the centre-point of its junction with y Lfin Las/Green Lane to a point 460 metres east of the centre-point of that junction.
During a period of 6 weeks from 1 March 2018 a copy of the Order and plan may be inspected, free of charge, during normal opening hours at Corwen Library, London Road, Corwen LL21 0DR or may be obtained free of charge from the address below quoting reference number qA1308945.
A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at www.gov.wales (select: Legislation/ Subordinate Legislation/ Local Statutory Instruments/ Permanent Traffic Orders/ 2018).
M D BURNELL
Transport, Welsh Government
Llywodraeth Cymru Welsh Government
BUDDSODDWYR I INVESTORS * MEWN POBL I IN PEOPLE
I
Gellir cael copi o'r Hysbysiad hwn mewn print brasach gan Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. A copy of this Notice in larger print can be obtained from Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ.

Attachments

NWA0501751.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices