Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL DRWS Y BUDDEL TO CLYWEDOG RESERVOIR, SARON NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14

Notice ID: NWA0434550

Notice effective from
10th January 2018 to 9th February 2018


RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH DRWS Y BUDDEL HYD AT LYN CLYWEDOG, SARON GORCHYMYN YN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFNIDIAETH FFYRDD1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag teithio ar hyd y darn hwnnw or ffordd yn Saron yn Sir Ddinbych rhwng Drws y Buddel a Llyn Clywedog, Saron, o'i chyffordd a Ffordd Bryn Goleu, am bellter o oddeutu 3399 metr i gyfeiriad y de-orllewin. Mae'r cau yn angenrheidiol er mwyn caniatau cwmni Noel Regan & Sons i osod cebl ar ran Scottish Power.
or
Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau. Bydd y llwybr amgen fydd wedi'i arwyddo, drwy:-Frordd Bryn Goleu o Ddrws y Buddel i Fryn Glas, Saron Saron i Nant y Ci, Saron
Pentre Saron i gyffordd Ffordd Bryn Tirion Saron Meifod i gyffordd Bryn Tirion Saron Meifod i gyffordd Bryn Ocyn Saron Cyffordd Bryn Ocyn i gyffordd Cefnyfed, Saron Cyffordd Cefnyfed i gyffordd Cefn Trefor, Cyffylliog Cyffylliog i gyffordd Cefn Trefor, Cyffylliog Cyffylliog i Hiraethog, Cyffylliog Hiraethog i Garnedd y Ci
Daw'r Gorchymyn i rym ar 11 lonawr 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynnaraf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 2 Chwefror 2018.
Dyddiedig: 10 lonawr 2018.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau'r Gyfraith, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL DRWS Y BUDDEL TO CLYWEDOG RESERVOIR, SARON NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of road at Saron in the County of Denbighshire between between Drws y Buddel and Clywedog Reservoir, Saron, from its junction with Bryn Goleu Road in a south westerly direction for a distance of approximately 3399 metres. The closure is necessary to facilitate installation of a cable by Noel Regan & Sons on behalf of Scottish Power. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure. The signposted alternative route will be via:- Bryn Goleu Road from Drws y Buddel to Bryn Glas, Saron Saron to Nant y Ci, Saron Pentre Saron to junction of Bryn Tirion Road Saron Meifod to Bryn Tirion junction Saron Meifod to Bryn Ocyn junction, Saron Bryn Ocyn junction to Cefnyfed junction, Saron Cefnyfed junction to Cefn Trevor junction, Cyffylliog Cyffylliog to Cefn Trevorjunction, Cyffylliog Cyffylliog to Hiraethog, Cyffylliog Hiraethog to Garnedd y Ci
The Order comes into force on 11th January 2018 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 2nd February 2018.
Dated: 10 January 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0434550.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices