Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (PUBLIC FOOTPATH NO. HA IN THE COMMUNITY OF BRYNEGLWYS) PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2017

Notice ID: NWA0447759

Notice effective from
17th January 2018 to 16th February 2018


HYSBYSIAD GWNEUD GORCHYMYN DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR SIR DDINBYCH
(LLWYBR CYHOEDDUS RhH 16A YNG NGHYMUNED BRYNEGLWYS] GORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS 2017
Ar 16 lonawr 2018, cadarnhaodd Cyngor Sir Ddinbych y Gorchymyn uchod a wnaed o dan Adran 119 o Ddeddf Priffyrdd 1980. Effaith y Corchymyn fel y'i cadarnhawyd yw gwyro'r darnau o Iwybrau troed a ddisgrifir yn 1) isod i linell wahanol a ddisgrifir yn 2) isod.
1) Disgrifiad o'r llwybr troed presennol.

Y rhan o Lwybr Cyhoeddus 16A yng Nghymuned Bryneglwys yn Sir Ddinbych yn dechrau o bwynt presennol ar Lwybr Cyhoeddus 16A ym mhwynt A ar y cynllun yng Ngyfeirnod Grid OS SJ 12061 4751 5 ac yn mynd i gyfeiriad de ddwyreiniol ac yna de gorllewinol o amgylch yr eiddo am tua 85 metr i bwynt C ar y cynllun yng Nghyfeirnod Grid OS SJ 12085 47474 fel y dengys y llinell frown solid rhwng pwyntiau A-C ar y cynllun sy'n cael ei gynnwys yn y Gorchymyn.
2) Disgrifiad o'r llwybr newydd.

Bydd yn cael ei wyro i linell wahanol, sy'n dechrau o bwynt ar Iwybr troed presennol 16A wedi'i farcio'n A ar y cynllun sy'n dechrau yng Nghyfeirnod Grid OS SJ 12061 4751 5 ac yn mynd i gyfeiriad y de orllewin am tua 9.23 metr i bwynt B ar y cynllun yng Nghyfeirnod Grid yr OS SJ 12060 47506 yn parhau i gyfeiriad y de ddwyrain am tua 43.18 metr i bwynt C ar y cynllun Cyfeirnod Grid yr OS SJ 12085 47474 fel y dengys gan linell doredig werdd rhwng y pwyntiau a farciwyd A-B-C ar y cynllun a gynhwysir yn y Gorchymyn.
Mae copi o'r Gorchymyn, fel y cadarnhawyd, a'r cynllun wedi'u gosod yn a gellir eu gweld am ddim, yn ystod oriau agor Siop Un Alwad Corwen, Heol Llundain, Corwen, Sir Ddinbych ac yn ystod yr holl oriau rhesymol yn swyddfeydd yr unigolyn sydd wedi arwyddo isod.
Mae'r Gorchymyn yn dod i rym ar 25 lonawr 2018, ond petai unigolyn yn dymuno cwestiynu ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaeth sy'n rhan ohono, ar y sail nad yw o fewn pwerau Deddf Prifryrdd 1980 fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail nad yw'n cydymffurfio ag unrhyw ofynion y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, galTef neu hi, yn unol a pharagraff 2 Adran 2 y Ddeddf fel y cymhwysir gan baragraff 5 Adran 6 y Ddeddf, wneud cais i'r Uchel Lys o fewn chwe wythnos o 16 lonawr 2018.
Dyddiedig: 17 lonawr 2018.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau'r Gyfraith, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (PUBLIC FOOTPATH NO. HA IN THE COMMUNITY OF BRYNEGLWYS) PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2017

On 16th January 2018, Denbighshire County Council confirmed the above Order made under Section 119 of the Highways Act 1980. The effect of the Order as confirmed is to divert the lengths of footpaths described in 1) below to a different line described in 2) below.
1) Description of existing footpath. That section of Public Footpath 16A in the Community of Bryneglwys in the County of Denbigh commencing from an existing point on Footpath 16A at point A on the plan at OS Grid Reference SJ 12061 47515 and runs in a south easterly then south westerly direction around the property for approximately 85 metres to point C on the plan at OS Grid Reference SJ 12085 47474 as shown by a solid brown line between the points A-C on the plan contained in the Order.

2) Description of new route. Which shall be diverted to a different line commencing from a point on the existing Public footpath 16A marked Aon the plan at OS Grid Reference SJ 1 2061 4751 5 running in a south westerly direction for approximately 9.23 metres to point B on the plan at OS Grid Reference SJ 12060 47506 continuing in a south easterly direction for 43.18 metres to point C on the plan at OS Grid Reference SJ 1 2085 47474 as shown in green dashes between the points marked A-B-C on the plan contained in the Order.
A copy of the Order, as confirmed, and the plan have been placed and may be seen free of charge, during opening hours at Corwen One Stop Shop, London Road, Corwen Denbighshire and at all reasonable hours at the offices of the undersigned

The Order comes into force on 25th January 2018, but if a person aggrieved by the Order wants to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980 as amended, or on the ground that any requirement of the Act, as amended, or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within six weeks from 16th January 2018 make an application to the High Court.
Dated: 17 January 2018. Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0447759.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices