Search for more Public Notices in your area
Traffic

Llanelidan, Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2439756

Notice effective from
22nd June 2022 to 22nd July 2022

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County CouncilHysbysiad O Orchymyn Traffig Dros Dro
Cyngor Sir Ddinbych B5429, Llanelidan
Rhybudd O Orchymyn Gwahardd
Traffig Trwodd Dros Dro
Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984-Adran 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim cynt na 7 diwrnod o 22 Mehefin 2022, sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y rhan honno o'r B5429, Llanelidan, yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i chyffordd a'r A494 i'w chyffordd a'r ffordd o Tanrallt i Merllyn.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith gan Uned Waith -Cyngor Sir Ddinbych i wella'r arwyneb.
Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo trwy B5429, Cefn Gader i groesffyrdd Llanelidan, cyffordd Nantclwyd Lodge ar yr A494 i gyffordd Tanrallt, a'r A494.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 9 Gorffennaf 2022 am gyfnod o ddeunaw mis, neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt. Disgwylir y bydd y gwaith yn para tan 30 Medi 2022.

Dyddiedig: 22 Mehefin 2022.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.


Notice Of Temporary Traffic Order
Denbighshire County Council B5429 Llanelidan
Notice Of Temporary Prohibition Of Through Traffic Order Road Traffic Regulation Act 1984 -Section 14

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 22nd June 2022 to make an Order prohibiting vehicles using that length of the B5429, Llanelidan, in the County of Denbigh which extends from its junction with A494 to its junction with the Tanrallt to Merllyn road.
The closure is necessary to facilitate surface dressing works by Denbighshire County Council - Works Unit.
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via B5429, Cefn Gader to Llanelidan crossroads, Nantclwyd Lodge junction on A494 to Tanrallt junction, and A494.
The Order is effective from 9th July 2022 for an eighteen-month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 30th September 2022.

Dated: 22 June 2022.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2439756.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices