Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED ARFAETHEDIG DEVELOPMENT

Notice ID: WAR2224597

Notice effective from
13th October 2021 to 12th November 2021

RHYBUDD O DDATBLYGIAD NOTICE OF PROPOSED ARFAETHEDIG DEVELOPMENT

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
MD - Rhif cais 01/2021/0850 - Lleweni Caravan Tourer Park, Lleweni Pare, Mold Road, Dinbych - Newid i'r cynllun cymeradwy i ffurfio 14 o gaeau carafanau teithiol ychwanegol, traciau mynediad mewnol a llwybrau, cysylltiad a thane septig presennol, plannu, tirlunio a gwaith cysylltiedig.
MD - Rhif cais 12/2021/0862 - Tir ger Crud Yr Awel, Clawddnewydd, Rhuthun - Codi 12 annedd gan gynnwys mynedfeydd cysylltiedig, parcio, tirlunio a gwaith cysylltiedig.
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 01/2021/0850 - Lleweni Caravan Tourer Park, Lleweni Pare, Mold Road, Denbigh - Amendment to approved layout to form an additional 14 touring caravan pitches, internal access tracks and pathways, connection to existing septic tank, planting, landscaping and associated works.
MD - Application No. 12/2021/0862 - Land adjoining Crud Yr Awel, Clawddnewydd, Ruthin - Erection of 12 dwellings including associated accesses, parking, landscaping and associated works.
MD - Rhif cais 01/2021/0950 - Tir gyferbyn Ysgol Pendref, Ffordd Gwaenynog, Dinbych -Codi 110 o anheddau, adeiladu mynediad newydd i gerbydau, tirlunio a gwaith cysylltiedig.
MD - Application No. 01/2021/0950 - Land Adjacent Ysgol Pendref, Gwaenynog Road, Denbigh - Erection of 110 dwellings, construction of a new vehicular access, landscaping and associated works.
LB - Application No. 03/2021/0921 - 4 Fairway View, Holyhead Road, Llangollen - Erection of a single storey rear extension (Listed Building Application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 13 October 2021 until 3 November 2021 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 3 November 2021.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent MD - major development
LB - Rhif cais 03/2021/0921 - 4 Fairway View, Ffordd Caergybi, Llangollen - Codi estyniad cefn un llawr (Cais Adeilad Rhestredig).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 13 Hydref 2021 i 3 Tachwedd 2021 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 3 Tachwedd 2021.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2224597.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices