Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR2221822

Notice effective from
13th October 2021 to 12th November 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH SGWAR SANT PEDR, RHUTHUN RHYBUDD O ATAL Y DEFNYDD 0 SAFLEOEDD PARCIO DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn dim cynt na 7 diwmod o 13 Hydref 2021 a fydd yn gwahardd y defnydd ? safleoedd parcio dros dro ar y ffyrdd y cyfeiriwyd atyntyn yr Atodlen isod.
Y rheswm dros atal eu defnydd yw i ganiatau rhagor o seddau awyr agored ar gyfer eiddo o ganlyniad i Covid-19.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 29 Hydref 2021, a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Rhagweliry bydd y cyfnod atal yn para tan tua 28 Hydref 2022.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL ST. PETERS SQUARE, RUTHIN NOTICE OF TEMPORARY SUSPENSION OF PARKING BAYS
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 13th October 2021 to make an Order which will temporarily suspend the use of the parking bays on the length of road referred to in the Schedule below.
The reason for the suspension is to allow extra outdoor seating for premises resulting from Covid-19.
The Order comes into force on 29th October 2021, and will remain in force for a period of eighteen months or until the completion of the works whichever is the earlier. It is anticipated that the suspension duration will last approximately until 28th October 2022.
Schedule
Length of Road at Ruthin in the County of Denbigh
Temporary suspension of Parking bays.
Suspension of parking bays on that length of St. Peters Square Ruthin which extends northward from a point 10m north of its junction with St. Peters Square roundabout for a distance of approximately 30m.
Dated: 13 October 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Atodlen
Darn o Ffordd yn Rhuthun yn Sir Ddinbych
Atal y Defnydd o Safleoedd Parcio Dros Dro.
Atal y defnydd o safleoedd parcio ar hyd Sgwar Sant Pedr, Rhuthun, sy'n ymestyn tua'r gogledd o bwynt 10m i'r gogledd o'i gyffordd 3 chylchfan Sgwar Sant Pedr am bellter o tua 30m.
Dyddiedig: 13 Hydref 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbynlwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2221822.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices