Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR2221851

Notice effective from
13th October 2021 to 12th November 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
FFORDD DDIDDOSBARTH, LLANELIDAN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFFIG DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r darn hwnnw o ffordd ddiddosbarth Llanelidan i gyffordd Hafotty Llanelidan yn Sir Ddinbych yn dechrau o bwynt oddeutu 380 metr i gyfeiriad y de o'i chyffordd a'r B5429 am bellter o oddeutu 260 metr. Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatau i Adran Pontydd ac Adeileddau Cyngor Sir Ddinbych ddisodli ceuftbs a wal gynnal ar y briffordd. Ni fydd mynediad ar gael i gerddwyr yn ystod y cyfnod cau.
Bydd arwyddion i'r llwybr amgen ar y B5429, cyffordd Tanrallt i Ferllyn, cyffordd Hafotty i Ferllyn, cyffordd Foty i gyffordd Gwndir.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL UNCLASSIFIED ROAD, LLANELIDAN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of unclassified road known as Llanelidan to Hafotty junction Llanelidan in the County of Denbigh which extends southward from a point 380 metres south of its junction with B5429 for a distance of approximately 260 metres. The closure is necessary to facilitate replacement of highway culvert and retaining wall by Denbighshire County Council - Bridges and Structures. Pedestrian access will not be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via B5429, Tanrallt junction to Merllyn, Hafotty junction to Merllyn, Foty junction to Gwndir junction.
The Order is effective from 18th October 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 12th November 2021.
Dated: 13 October 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 18 Hydref 2021 am gyfnod o ddeunaw mis, neu nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau, pa un bynnag fydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 12 Tachwedd 2021.
Dyddiedig: 13 Hydref 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2221851.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices