Search for more Public Notices in your area
Traffic

(VARIOUS ROADS, MOEL FAMAU COUNTRY PARK)

Notice ID: WAR2221804

Notice effective from
13th October 2021 to 12th November 2021

CYNGOR SIR DDINBYCH RHYBUDD O GYNIGION
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PROPOSALS
(FFYRDD AMRYWIOL, PARC GWLEDIG MOEL FAMAU)
GORCHYMYN (GWAHARDD AROS) 202
(VARIOUS ROADS, MOEL FAMAU COUNTRY PARK)
(PROHIBITION OF WAITING) ORDER 202
RHODDIR RHYBUDD DRWY HYN bod Cyngor Sir Ddinbych ("y Cyngor") yn ymarfer ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ac ar 61 ymgynghoriad gyda Phrif Swyddog yr Heddlu, yn cynnig gwneud y Gorchymyn a enwir uchod, a fydd yn:
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Denbighshire County Council ("the Council") in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and after consultation with the Chief Officer of Police proposes to make the above-named Order, the effect of which will be as follows:
To introduce prohibitions of waiting along Bwlch Pen Barras, adjacent to Moel Famau, Denbighshire to deter obstruction of the highway by parked vehicles thereby to improve the amenity of the area by avoiding danger to persons or other traffic using the road and for preventing the likelihood of any such danger arising and for facilitating the passage on the road of any class of traffic (including pedestrians).
The effect of the Order would be to introduce no waiting at any time restrictions along a 3.1km length of Bwlch Pen Barras on both sides of the road and one un-named side road as shown on the plans attached to the Order.
Full details of this proposal are set out in the draft Order which, together with the attached plans and a statement of reasons for proposing to make the Order, can be viewed on-line on the council's website.
Persons wishing to respond to this consultation should so preferably using the online feedback form.
Any person wishing to object to the proposed Order may do so either by submitting responses to a questionnaire, to which the proposals relate, using Denbighshire County Council's website under County Conversation Portal, or by sending a written statement of objection, stating the grounds on which the objection is made to the Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin LL15 9AZ, by no later than 5th November 2021. Please note that the substance of any representations the council receives could become available for public inspection.
Dated: 13 October 2021
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Cyflwyno gwaharddiadau ar gyfer aros ar hyd Bwlch Pen Barras, ger Moel Famau, Sir ?dinbych, er mwyn atal rhwystrau ar y briffordd yn sgil cerbydau wedi parcio, gan wella amwynder yr ardal drwy atal peryglon i unigolion neu draffig eraill sy'n defnyddio'r ffordd ac i atal y tebygolrwydd o unrhyw beryglon yn codi ac i hwyluso unrhyw ddosbarth o drafflg (gan gynnwys cerddwyr) i basio heibio ar y ffordd.
Effaith y Gorchymyn fydd cyflwyno cyfyngiadau dim aros ar unrhyw adeg ar hyd 3.1 km o ffordd Bwlch Pen Barras ar ddwy ochr y ffordd ac un ffordd ymyl dienw fel y nodir ar y cynlluniau sydd wedi u hatodi i'r Gorchymyn.
Mae manylion llawn y cynnig hwn wedi'u nodi yn y Gorchymyn drafft, ynghyd a'r cynlluniau atodol a datganiad o'r rhesymau ar gyfer cynnig i wneud y Gorchymyn ac i'w gweld ar-lein ar wefan y Cyngor.
Dylai unrhyw un sy'n dymuno ymateb i'r ymgynghoriad hwn ddefnyddio'r ffurflen adborth ar-lein os yw hynny'n bosibl.
Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig wneud hynny naill ai trwy gwblhau'r holiadur sy'n berthnasol i'r cynigion, sydd ar gael o dan Borth Sgwrs y Sir ar wefan Cyngor Sir Ddinbych, neu trwy anfon datganiad ysgrifenedig o wrthwynebiad, gan nodi ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad, at y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun LL15 9AZ, erbyn 5 Tachwedd 2021 fan bellaf. Sylwch y gallai unrhyw sylwadau y bydd y cyngor yn eu derbyn fod ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd.
Dyddiedig: 13 Hydref 2021.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2221804.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices