Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR2221842

Notice effective from
13th October 2021 to 12th November 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH AMRYWIOL FFYRDD BONTUCHEL RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwmod o 13 Hydref 2021 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhannau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith ailwynebu gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd arwyddion i'r llwybr amgen trwy Caer Weirglodd i Bontuchel > Ffordd Gyferbyn ag Ysgubor Isa i Cil Llwyn > Clocaenog i Bontuchel > Cyffordd Glandwr i Old School Cottage > Clocaenog i Gyffordd Segwen > Bryn Ffynnon iTyn Celyn > B5105.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 1 Tachwedd 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 19 Tachwedd 2021.
Atodlen
Darnau o ffordd ym Montuchel yn Sir Ddinbych
1) Y darn o'r ffordd ddiddosbarth a elwir yn Brynffynnon i Gyffordd Penyrhengoed, Llanfwrog, sy'n ymestyn i gyfeiriad y gorllewin o'i chyffordd a Ffordd Bingle at Groesffordd Fferm at ei chyffordd gydag Aberddu i Woodlands Road.

2) Y darn o'r ffordd ddiddosbarth a elwir yn Cyffordd Penyrhengoed i Bontuchel, sy'n ymestyn i gyfeiriad y gorllewin o'i chyffordd ag Aberddu i Woodlands Road at ei chyffordd a Chaer Weirglodd i Bontuchel.

Dyddiedig:13 Hydref 2021.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau ?emocrataidd, AD a Chyfreithiol Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
VARIOUS ROADS BONTUCHEL
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 13th October 2021 to make an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closure is necessary to facilitate resurfacing by Denbighshire County Council Works Unit. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via Caer Weirglodd to Bontuchel > Road Opposite Ysgubor Isa to Cil Llwyn > Clocaenog to Bontuchel > Glandwr Junction to Old School Cottage > Clocaenog to Segwen Junction > Bryn Ffynnon to Tyn Celyn > B5105.
The Order is effective from 1st November 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 19th November 2021.
Schedule
Lengths of road at Bontuchel in the County of Denbigh
1) That length of the unclassified road known as Brynffynnon to Penyrhengoed Junction, Llanfwrog, which extends westward from its junction with Bingle Road to Fferm Crossroads to its junction with Aberddu to Woodlands Road.
2) That length of the unclassified road known as Penyrhengoed Junction to Bontuchel, which extends westward from its junction with Aberddu to Woodlands Road to its junction with Caer Weirglodd to Bontuchel.
Dated: 13 October 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2221842.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices