Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR2202129

Notice effective from
6th October 2021 to 5th November 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH STRYD Y BONT, LLANGOLLEN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Stryd y Bont, Sir Ddinbych, sy'n ymestyn i'rdwyrain o'i chyffordd a Heol y Castell am bellter o tua 50 metr.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
BRIDGE STREET LLANGOLLEN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Bridge Street Llangollen in the County of Denbigh which extends eastward from its junction with Castle Street for a distance of approximately 50m.
The closure is necessary to facilitate carriageway and footway reconstruction by Denbighshire County Council Works Unit.
The signposted alternative route will be via Castle Street Regent Street and Church Street.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso'r gwaith o ailadeiladu ffordd a llwybr troed gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych.
Bydd y llwybr amgen ar hyd Stryd y Capel a Stryd y Rhaglaw a bydd yr arwyddion priodol wedi'u codi.
Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y gorchymyn mewn grym o 8 Hydref 2021 am 18 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith bara hyd oddeutu 31 Mawrth 2022.
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 8th October 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 31st March 2022.
Dated: 6 October 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services,Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Dyddiedig: 6 Hydref 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2202129.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices