Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR2203502

Notice effective from
6th October 2021 to 5th November 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH BRYNFYNNONIPENYRHENGOED LLANFWROG
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 6 Hydref 2021, i wneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbydau rhag defnyddio'r rhan honno o'r ffordd ddi-ddosbarth sy'n cael ei hadnabod fel Brynffynnon i Gyffordd Penyrhengoed, Llanfwrog yn Sir Ddinbych sy'n ymestyn tua'r dwyrain o'i chyffordd gyda'r ffordd sy'n cael ei hadnabod fel Ffordd Bingle at Groesffordd Fferm am bellter o tua 180m.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatau i Ad ran Pontydd ac Adeileddau Cyngor Sir Ddinbych ail-adeiladu wal gynnal sydd wedi dymchwel.
Bydd arwyddion i'r llwybr amgen ar hyd Ffordd Bingle at Groesffordd Fferm, Bingle Lodge at Galltegfa, o Gyffordd B5105 at Galltegfa, B5105 Stryd Mwrog at Pool Park.
Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 23 Hydref 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 31 Hydref 2021.
Dyddiedig: 6 Hydref 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL BRYNFYNNON TO PENYRHENGOED LLANFWROG
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 6th October 2021 to make an Order prohibiting vehicles using that length of the unclassified road known as Brynffynnon to Penyrhengoed Junction, Llanfwrog in the County of Denbigh which extends eastward from its junction with the road known as Bingle Road to Fferm Crossroads for a distance of approximately 180m.
The closure is necessary to facilitate rebuilding of a collapsed retaining wall by Denbighshire County Council Bridges and Structures.
The signposted alternative route will be via Bingle Road to Fferm Crossroads, Bingle Lodge to Galltegfa, From B5105 Junction toalltegfa, B5105 Mwrog Street to Pool Park.
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 23rd October 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 31st October 2021.
Dated: 6 October 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2203502.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices