Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5119 WATERFALL ROAD, DYSERTH NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14

Notice ID: WAR2201056

Notice effective from
6th October 2021 to 5th November 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG CYNGOR SIR DDINBYCH B5119 FFORDD Y RHAEADR DYSERTH. RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim cynt na 7 diwrnod o 6 Hydref 2021, sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o'r B5119 Ffordd y Rhaeadr, Dyserth yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn i'r gogledd o'r gyffordd gyda'r A5151 i'r gyffordd gyda Weavers Lane am bellter o tua 100 metr. Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatau i Adran Pontydd acAdeileddau Cyngor Sir Ddinbych ail-adeiladu wal gynnal sydd wedi cwympo. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ar hyd yr A547a'rA5151.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 23 Hydref 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 31 Hydref 2021.
Dyddiedig: 6 Hydref 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5119 WATERFALL ROAD, DYSERTH NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 6th October 2021 to make an Order prohibiting vehicles using that length of B5119 Waterfall Road, Dyserth in the County of Denbigh which extends northward from its junction with A5151 to its junction with Weavers Lane for a distance of approximately 100 metres. The closure is necessary to facilitate rebuilding of collapsed retaining wall by Denbighshire County Council - Bridges and Structures. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via A547 andA5151.
The Order is effective from 23rd October 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 31st October 2021.
Dated: 6 October 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2201056.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices