Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR2200215

Notice effective from
6th October 2021 to 5th November 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
FFORDD DDI-DDOSBARTH NANTGLYN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFFIG DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn s/n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y ffordd ddi-ddosbarth a elwir yn Ffordd yr Ysgol o Frongoed i ffin y sir, Nantglyn, yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o gyffordd Segrwd Mil i gyffordd B5435 Nantglyn i ffin y sir.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL UNCLASSIFIED ROAD NANTGLYN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using the entire length of the unclassified road known as School Road from Frongoed to county boundary, Nantglyn, in the County of Denbigh which extends from Segrwd Mill junction to Nantglyn B5435 junction to the county boundary.
The closure is necessary to facilitate cabling works by MJ Quinn on behalf of Openreach.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn i MJ Quinn ymgymryd a gwaith ar geblau ar ran Openreach.
Bydd y llwybr amgen yn mynd heibio Pen y Bwlch, Waen i Bare y Maes, Ffordd Bylchau B5435, cyffordd Segrwd Mill i gyffordd B5435 Nantglyn.
Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y Gorchymyn mewn grym o 11 Hydref 2021 hyd nes cwblheir y gwaith, ond ni fydd am fwy na deunaw mis. Disgwylir i'r gwaith ddod i ben ar 15 Hydref 2021.
The signposted alternative route will be via Pen y Bwlch, Waen to Pare y Maes including spur, B5435 Bylchau Road, Segrwd Mill junction to Nantglyn B5435 junction.
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 11th October 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 15th October 2021.
Dated: 6 October 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Dyddiedig: 6 Hydref 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2200215.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices