Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR2201023

Notice effective from
6th October 2021 to 5th November 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
L6N GOCH, DINBYCH
GOCH, DINBYCH
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o Lon Goch, Dinbych yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i chyffordd gyda Lon Ganol am bellter o 30 metr. Y rheswm dros gau'r ffordd yw caniatau i O'Connor Utilities wneud gwaith trydanol ar ran Scottish Power.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ac yn mynd ar hyd Ffordd yr Orsaf, Stryd y Dyffryn (A543), Stryd Fawr (A543), Llain Portland (A543), Stryd y Bont, cylchfan Pwll y Grawys (A543), Llain Henllan, Lon Ffynnon Barcer a Ffordd y Graig.
Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 12 Hydref 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 19 Hydref 2021.
Dyddiedig: 6 Hydref 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
GROVE ROAD, DENBIGH
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Grove Road, Denbigh in the County of Denbigh which extends westward from its junction with Middle Lane for a distance of approximately 30 metres. The closure is necessary to facilitate electrical works by O'Connor Utilities on behalf of Scottish Power.
The signposted alternative route will be via Station Road, Vale Street (A543), High Street (A543), Portland Place (A543) Bridge Street, Lenten Pool roundabout (A543), Henllan Place, Barkers Well Lane, and Ffordd y Graig.
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 12th October 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 19th October 2021.
Dated: 6 October 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unmyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2201023.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices