Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR2200052

Notice effective from
6th October 2021 to 5th November 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH HEOL Y CASTELL LLANGOLLEN. HYSBYSIAD O ORCHYMYN CYFYNGIAD TRAFFIG UNFFORDD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag teithio ar hyd y ffordd y cyfeirir ati yn yr Atodlen isod.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso'r gwaith o ailadeiladu ffordd a llwybr troed gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych.
Bydd y llwybr amgen fel y'i nodir yn yr atodlen a bydd yr arwyddion priodol wedi'u gosod.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 8 Hydref 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y bydd y gwaith wedi'i gwblhau, pa un bynnag sydd gyntaf. Disgwylir y bydd y gwaith yn para hyd oddeutu 31 Mawrth 2021.
Atodlen
Darnau O Ffordd yn Llangollen yn Sir Ddinbych
Ffordd gyfyngedig: Ar hyd Stryd y Castell (A539) Llangollen i gyd, o'i chyffordd a Ffordd yr Abaty i'w chyffordd a Stryd y Berwyn. Cyfeiriad traffig ar hyd y stryd un ffordd i'w newid yn ol yr angen.
a
Ffordd amgen: Ar hyd yr A5, A483 a'r A539.
Dyddiedig: 6 Hydref 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL CASTLE STREET LLANGOLLEN NOTICE OF TEMPORARY ONE-WAY TRAFFIC RESTRICTION ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order restricting vehicles from travelling along the length of road referred to in the Schedule below.
The reason for the restriction is to facilitate carriageway and footway reconstruction by Denbighshire County Council Works Unit.
The alternative route will be as stated in the Schedule and will be signposted accordingly.
The Order comes into force on 8th October 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 31st March 2021.
Schedule
Lengths of road at Llangollen in the County of Denbigh
Restricted road: The full length of Castle Street (A539), Llangollen, from its junction with Abbey Road to its junction with Berwyn Street. Direction of one-way system to be changed as and when required.
Alternative route: Via A5, A483 and A539.
Dated: 6 October 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2200052.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices