Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR2201032

Notice effective from
6th October 2021 to 5th November 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
FFYRDD AMRYWIOL, LLANGOLLEN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFFIG DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r rhannau hynny o'r ffordd y cyfeirir ati yn yr Atodlen isod. Mae angen cau'r ffyrdd er mwyn hwyluso'r gwaith o ailadeiladu ffordd a llwybr troed gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych.
Bydd y ffordd amgen wedi'i harwyddo ar hyd Willow Street, Maes Helyg, Ffordd y Ficerdy, Bache Mill Road, Pengwern, Stryd y Nant, Stryd y Frenhines (A5) a Stryd y Rhaglaw (A5).
Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y gorchymyn hwn mewn grym o 8 Hydref 2021 am 18 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith bara hyd oddeutu 31 Mawrth 2022.
Atodlen
Darnau o ffyrdd yn Llangollen, Sir Ddinbych
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
VARIOUS ROADS LLANGOLLEN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closures are necessary to facilitate carriageway and footway reconstruction by Denbighshire County Council Works Unit.
The signposted alternative route will be via Willow Street, Maes Helyg, Vicarage Road, Bache Mill Road, Pengwern, Brook Street, Queen Street (A5) and Regent Street (A5).
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 8th October 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 31st March 2022.
Schedule
Lengths of road in Llangollen in the County of Denbigh
1) That length of Hill Street which extends north-westward from its junction with AberAdda to its junction with Hall Street for a distance of approximately 150m.

2) That length of Hall Street which extends westward from its junction with Regent Street to its junction with Hall Street Link Road for a distance of approximately 60m.

Dated: 6 October 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin. Denbighshire.
1) Y darn hwnnw o Hill Street sy'n ymestyn i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd ag AberAdda i'w chyffordd a Hall Street am belltero oddeutu 150 metr.

2) y darn hwnnw o Hall Street sy'n ymestyn i'r gorllewin o'i chyffordd 3 Stryd y Rhaglaw i'w chyffordd a ffordd gyswllt Hall Street am bellter o oddeutu 60 metr.

Dyddiedig: 6 Hydref 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2201032.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices