Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR2200241

Notice effective from
6th October 2021 to 5th November 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
A539 HEOL Y CASTELL, LLANGOLLEN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFFIG DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn s/n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y rhan honno o'r A539 Heol y Castell, Llangollen yn Sir Ddinbych sy'n ymestyn o'i chyffordd a Ffordd yr Abaty i'w chyffordd 3 Stryd y Berwyn.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso'r gwalth o alladelladu ffordd a llwybr troed gan Uned Walth Cyngor Sir Ddinbych.
Bydd y llwybr amgen wedl'l arwyddo ar hyd yr A5, A483 and A539.
Bydd mynedlad ar gael I gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y gorchymyn hwn mewn grym o 8 Hydref 2021 am 18 mis neu hyd nes y cwblhelr y gwalth, pa un bynnag fydd gyntaf. Disgwylir I'r gwalth bara hyd oddeutu 31 Mawrth 2022.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL A539 CASTLE STREET, LLANGOLLEN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of A539 Castle Street Llangollen In the County of Denbigh which extends from Its junction with Abbey Road to Its junction with Berwyn Street.
The closure is necessary to facilitate carriageway and footway reconstruction by Denbighshire County Council - works Unit.
The signposted alternative route will be via A5, A483 and A539
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 8th October 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 31st March 2022.
Dated: 6 October 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Dyddiedig: 6 Hydref 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu goheblaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedl wrth ymateb I ohebiaeth a dderbynlwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2200241.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices