Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD DDI-DDOSBARTH, CYFFYLLIOG RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14

Notice ID: WAR2195100

Notice effective from
15th September 2021 to 15th October 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD DDI-DDOSBARTH, CYFFYLLIOG RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu, ddim cynt na 7 diwrnod o 15 Medi 20121, gwneud Gorchymyn i wahardd cerbydau rhag defnyddio'r ffordd ddi-ddosbarth a elwir yn ffordd Cyffylliog i Gefn Iwrch yng Nghyffylliog, sy'n mynd tua'r dwyrain o'i chyffordd a ffordd Cyffylliog i Hiraethog am bellter o oddeutu 80 metr.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn caniatau I Adran Pontydd ac Adeileddau Cyngor Sir Ddinbych wneud gwaith ar wyneb y bont.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ac yn mynd ar hyd Ffordd Cyffylliog i Hiraethog, Cyffylliog i Fontuchel, Bontuchel i Gyffylliog, ?erwen Fawr i Gefn Iwrch.
Ni fydd mynediad ar gael i gerddwyr yn ystod y cyfnod cau.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 4 Hydref 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 29 Hydref 2021.
Dyddiedig: 15 Medi 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL UNCLASSIFIED ROAD, CYFFYLLIOG NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 15th September 2021 to make an Order prohibiting vehicles using that length of the unclassified road known as CyfTylliog to Cefn Iwrch, Cyffylliog, which extends eastward from its junction with the road known as Cyffylliog to Hiraethog for a distance of approximately 80m.
The closure is necessary to facilitate replacement of bridge deck by Denbighshire County Council Bridges and Structures.
The signposted alternative route will be via Cyffylliog to Hiraethog, CyfTylliog to Bontuchel, Bontuchel to Cyffylliog, Derwen Fawr to Cefn Iwrch.
Pedestrian access will not be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 4th October 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 29th October 2021.
Dated: 15 September 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2195100.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices