Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: BIR2185873

Notice effective from
8th September 2021 to 8th October 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
B5105, CLAWDDNEWYDD
RHYBUDD O ORCHYMYN TERFYN
CYFLYMDER O 10 MYA A GWAHARDD
GODDIWEDDYD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14


Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod yn gynharach na 7 niwrnod o 8 Medi 2021 a fydd yn:-


1) Gosod terfyn cyflymder 10 mya dros dro ar hyd y darn o'r B5105 sy'n ymestyn tua'r gorllewin o bwynt sydd 430m i'r gorllewin o'i chyffordd a'r ffordd a enwir yn gyffordd Clawddnewydd i gyffordd Bryn Siriol am oddeutu 5.1km.


Bydd y terfyn 10 mya mewn grym pan fo gwaith hebrwng yn mynd rhagddo.


2) Gwahardd pob cerbyd rhag goddiweddyd ar y rhannau hynny o'r ffordd.


Mae angen cyflwyno'r cyfyngiad er mwyn diogelu gweithlu Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych wrth iddynt osod wyneb newydd ar y ffordd.
Mae'r Gorchymyn yn dechrau ar 27 Medi 2021 am ddeunaw mis, neu hyd at y dyddiad y cwblheir y gwaith ynghynt. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 16 Hydref 2021. "


Dyddiedig: 8 Medi 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.


Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.


www.sirddinbych.gov.ukNOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
B5105, CLAWDDNEWYDD
NOTICE OF TEMPORARY 10 MPH SPEED RESTRICTION AND NO OVERTAKING ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14


Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 8th September 2021 to make an Order which is to:-


1) Impose temporarily a 10 mph speed limit along that length of the B5105 which extends westward from a point 430m west of its junction with the road known as Clawddnewydd junction to Bryn Siriol junction for a distance of approximately 5.1 km.


The 10 mph limit will apply when convoy work is in force on any given day.


2) Prohibit all vehicles from overtaking in the said length of road.


The reason for the restriction is to facilitate the safety of workmen during resurfacing works by Denbighshire County Council - Works Unit.


The Order commences on 27th September 2021 for eighteen months or the earlier completion of the works. The works are expected to last approximately until 16th October 2021.


Dated: 8 September 2021.


Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.


We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.


www.denbighshire.gov.uk 

Attachments

BIR2185873.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices