Search for more Public Notices in your area
Planning

HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR SIR DDINBYCH (LLANFAIR 19)

Notice ID: WAR2089734

Notice effective from
19th May 2021 to 18th June 2021

HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR SIR DDINBYCH (LLANFAIR 19)
GORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS 2020
Ar 18fed Mai 2021, cadarnhaodd Cyngor Sir ?dlnbych y Gorchymyn uchod a wnaed o dan Adran 119 o Ddeddf Priffyrdd 1980. Effaith y Gorchymyn fel y'i cadarnhawyd yw gwyro'r damau o Iwybrau troed a ddisgrifir yn 1) isod i gyfeiriad gwahanol fel y disgrifir yn 2) isod.
1) Disgrifiad o'r llwybr troed presennol.

Y darn hwnnw o Iwybr Llanfair 19 sydd ar hyn
0 bryd yn dechrau o bwynt A ar fap y Gorchymyn yng Nghyfeirnod Grid yr Arolwg Ordnans SJ 12313 53649 ac yn mynd i gyfeiriad y gogledd orllewin am tua 69.5 metr i bwynt B ar fap y Gorchymyn yng Nghyfeimod Grid yr Arolwg Ordnans SJ 12249 53664 fel y dangosir gan linell ddu ddi-dor rhwng pwyntiau A a B ar y map sydd yn y Gorchymyn.

bryd yn dechrau o bwynt A ar fap y Gorchymyn yng Nghyfeirnod Grid yr Arolwg Ordnans SJ 12313 53649 ac yn mynd i gyfeiriad y gogledd orllewin am tua 69.5 metr i bwynt B ar fap y Gorchymyn yng Nghyfeimod Grid yr Arolwg Ordnans SJ 12249 53664 fel y dangosir gan linell ddu ddi-dor rhwng pwyntiau A a B ar y map sydd yn y Gorchymyn.
2) Disgrifiad o'r llwybr newydd.

Bydd yn cael ei wyro i gyfeiriad gwahanol, sy'n dechrau o bwynt presennol ar Iwybr Llanfair 19 ym mhwyntAary map yng Nghyfeirnod Grid yr Arolwg Ordnans SJ 12313 53649, ac yn mynd
1 gyfeiriad y de-orllewin ac yna i gyfeiriad y de am tua 74 metr ar hyd trac mynediad i'r eiddo ym mhwynt C ar fap y Gorchymyn yng Nghyfeirnod Grid yr Arolwg Ordnans 12296 53582, ac yna'n parhau i gyfeiriad y gogledd-orllewin am tua 98.1 metr at bwynt B ar fap y Gorchymyn yng Nghyfeirnod Grid yr Arolwg Ordnans SJ 12249 53664 fel y dangosir gan linellau toredig gwyrdd rhwng y pwyntiau a farciwyd A-C-B ar y map yn y Gorchymyn.

gyfeiriad y de-orllewin ac yna i gyfeiriad y de am tua 74 metr ar hyd trac mynediad i'r eiddo ym mhwynt C ar fap y Gorchymyn yng Nghyfeirnod Grid yr Arolwg Ordnans 12296 53582, ac yna'n parhau i gyfeiriad y gogledd-orllewin am tua 98.1 metr at bwynt B ar fap y Gorchymyn yng Nghyfeirnod Grid yr Arolwg Ordnans SJ 12249 53664 fel y dangosir gan linellau toredig gwyrdd rhwng y pwyntiau a farciwyd A-C-B ar y map yn y Gorchymyn.
Nid yw'n bosib cael gweld copi o'r Gorchymyn a'r Map Gorchymyn yn Swyddfeydd y Cyngor nac yn y llyfrgell leol oherwydd y cyfyngiadau coronafeirws, ond gellir gwneud cais am gopi o'r Gorchymyn a'r Map Gorchymyn. Bydd copi caled o'r Gorchymyn a'r Map Gorchymyn yn cael eu hanfon un ai trwy'r post yn rhad ac am ddim neu trwy gysylltu a'r cyngor dros e-bost:

hawliautramwy@sirddinbych.gov.uk

neu

rightsofway@denbighshire.gov.uk

neu drwy ffonio 01824 706000 (a gofyn am Hawliau Tramwy Cyhoeddus) yn ystod oriau swyddfa arferol.
Oav/r Gorchymyn i rym ar 27ain Mai 2021, ond petai rhywun yn dymuno cwestiynu ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaeth sy'n rhan ohono, ar y sail nad yw'n cael ei gynnwys ym mhwerau Deddf Priffyrdd 1980 fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail nad yw'n cydymffurfio ag unrhyw ofynion y Ddeddf fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gall ef neu hi, yn unol a pharagraff 2, Atodlen 2 o'r Ddeddf fel y cymhwysir gan baragraff 5, Atodlen 6 o'r Ddeddf, wneud cais i'r Uchel Lys cyn pen chwech wythnos o 18 Mai 2021.
Gorchymyn i rym ar 27ain Mai 2021, ond petai rhywun yn dymuno cwestiynu ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaeth sy'n rhan ohono, ar y sail nad yw'n cael ei gynnwys ym mhwerau Deddf Priffyrdd 1980 fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail nad yw'n cydymffurfio ag unrhyw ofynion y Ddeddf fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf mewn perthynas
a
'r Gorchymyn, gall ef neu hi, yn unol a pharagraff 2, Atodlen 2 o'r Ddeddf fel y cymhwysir gan baragraff 5, Atodlen 6 o'r Ddeddf, wneud cais i'r Uchel Lys cyn pen chwech wythnos o 18 Mai 2021.
Dyddiad: 19 Mai 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gyfraith, Adnoddau Dynol a Gwasanaethau ?emocrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF CONFIRMATION OF AN ORDER
HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (LLANFAIR 19)
PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2020
On 18th May 2021, Denbighshire County Council confirmed the above Order made under Section 119 of the Highways Act 1980. The effect of the Order as confirmed is to divert the lengths of footpaths described in 1) below to a different line described in 2) below.
1) Description of existing footpath.

That section of Llanfair 19 commencing from an existing point on Llanfair 19 at point A on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12313 53649 and running in a generally north westerly direction for approximately 69.5 metres to point B on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12249 53664 as shown by a solid black line between the points A-B on the plan contained in the Order.
2) Description of new route.

Which shall be diverted to a different line commencing from an existing point on Llanfair 19 at point A on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12313 53649, and runs in a south westerly then southerly direction for approximately 74 metres along the access track to the property to point C on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12296 53582, then continues in a generally north westerly direction for approximately 98.1 metres to point B on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12249 53664 as shown in green dashes between the points marked A-C-B on the plan contained in the Order.
It is not possible to inspect a copy of the Order and Order Map at Council Offices or at the local library due to the coronavirus restrictions, however a copy of the Order and Order Map is available upon request. A hard copy of the Order and Order Map will be sent either by post free of charge or by contacting the council by Email:

hawliautramwy@sirddinbych.gov.uk

or

rightsofway@denbighshire.gov.uk

Or by telephoning 01824 706000 (and asking for Public Rights of Way) during normal office hours.
The Order comes into force on 27th May 2021, but if a person aggrieved by the Order wants to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980 as amended, or on the ground that any requirement of the Act, as amended, or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, they may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within six weeks from 18th May 2021 make an application to the High Court.
Dated: 19 May 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2089734.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices