Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO

Notice ID: WAR2083541

Notice effective from
19th May 2021 to 18th June 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH FFYRDD AMRYWIOL, LLANTYSILIO RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDDIAD DROS DRO AR DRAFNIDIAETH DRWODD DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r rhannau hynny o'r ffordd y cyfeirir ati yn yr Atodlen isod. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwella arwyneb y ffordd gan Uned Waith - Cyngor Sir Ddinbych. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd arwyddion yn dangos y ffordd arall a fydd yn mynd ar hyd B5103, A5, Cyffordd gyda'r A5 yn Nheras Bryn Derwen at Gyffordd Afon Dyfrdwy, a Choed I3I at Dy Efenechtyd.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 24 Mai 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheiry gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. ?isgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 24 Hydref 2021.
Atodlen
Darnau o Ffordd yn Llantysilio yn Sir Ddinbych
1) Hyd cyfan Bryntysilio at Eglwys St Tysilio, Llantysilio (diddosbarth), sydd yn ymestyn i'r gogledd o'i chyffordd gyda'r B5103 am bellter o tua 600m.

2) Hyd cyfan o Eglwys St Tysilio at Abersilio, Llantysilio (diddosbarth), sydd yn ymestyn i'r gogledd o Bryntysilio i Eglwys St Tysilio am bellter o tua 1.6km.

3) Hyd cyfan Abersilio at Efenecthyd, Rhewl (diddosbarth), sy'n ymestyn i'r gorllewin o Eglwys St Tysilio i Abersilio am bellter o 650m.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
VARIOUS ROADS LLANTYSILIO
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closures are necessary to facilitate surface dressing by Denbighshire County Council Works Unit. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via B5103, A5, Junction with A5 at Bryn Derwen Terrace to River Dee Junction, and Coed lal to Efenechtyd House.
The Order is effective from 24th May 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 24th October 2021.
Schedule
Lengths of road at Llantysilio in the County of Denbighshire
1) The entire length of Bryntysilio to St Tysilio Church, Llantysilio (unclassified), which extends northward from its junction with the B5103 for a distance of approximately 600m.

2) The entire length of St Tysilio Church to Abersilio, Llantysilio (unclassified), which extends northward from Bryntysilio to St Tysilio Church for a distance of approximately 1.6km.

3) That length of Abersylio to Efenechtyd, Rhewl (unclassified), which extends westward from St Tysilio Church to Abersilio for a distance of approximately 650m.

Dated: 19th May 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Dyddiedig: 19 Mai 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2083541.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices