Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (ALLT Y GRAIG DYSERTH AND UNNAMED ROAD

Notice ID: WAR2054093

Notice effective from
14th April 2021 to 14th May 2021

CYNGOR SIR DDINBYCH
(ALLT Y GRAIG DYSERTH A FFORDD
DDIENW
SY'N CAEL El GALW'N LLEOL YN FFORDD PANT ERWYN
SY'N CYSYLLTU ALLT Y GRAIG GYDA'R A5151)
(GWAHARDD CERBYDAU MASNACHOL TRWM)
GORCHYMYN 2021
Ar 13eg Ebrill 2021 gwnaeth Cyngor Sir Ddinbych y Gorchymyn uchod o dan adrannau 1(1) a (2) a 2(1) i (3), a Rhan IV o Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, ("y Ddeddf) a'i effaith yw gwahardd unrhyw Gerbyd Masnachol Trwm fel y diffinnir yn Adran 138 Deddf 1984, ar unrhyw adeg, rhag teithlo ar hyd y ffordd y cyfeirir ati yn yr Atodlen isod, heblaw am gerbydau sydd angen mynedlad at eiddo sydd wedi'u lleoli ar neu ger y ffordd dan sylw.
Mae'r holl orchmynion rheoleiddio traffig presennol sy'n gosod cyfyngiad pwysau ar hyd y ffordd y cyfeirir ati yn yr Atodlen isod wedi cael eu diddymu.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 19eg Ebrill 2021, os bydd angen, gellir anfon copi electronig o'r gorchymyn ar gais drwy anfon e-bost at Adran Draffig y Cyngor (

traffig@sirddinbych.gov.uk

).
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (ALLT Y GRAIG DYSERTH AND UNNAMED ROAD
KNOWN LOCALLY AS PANT ERWYN ROAD LINKING ALLT Y GRAIG WITH A5151)
(PROHIBITION OF HEAVY COMMERCIAL VEHICLES) ORDER 2021
On the 13th April 2021 Denbighshire County Council made the above named Order under Sections 1(1) and (2) and 2(1) to (3) and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act") the effect of which is to prohibit at any time any Heavy Commercial Vehicles as defined in Section 138 of the Act of 1984 from proceeding in the lengths of road referred to in the Schedule below, except vehicles requiring access to property situated on or adjacent to the said lengths of road.
All existing traffic regulation orders which impose a weight restriction on the lengths of road referred to in the Schedule below are revoked.
The Order will come into force on 19th April 2021, if required, an electronic copy of the order can be sent upon request by e-mailing the council's Traffic Section (

traffic@denbighshire.gov.uk

).
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from the 13th April 2021 apply to the High Court for this purpose.
SCHEDULE
Lengths of Road Dyserth-Trelawnyd in the Counties of Denbigh and Flints Allt y Graig
From its junction with the A547 in Dyserth to its junction with the unnamed road (known locally as Pant Erwyn Road) which links Allt y Graig (near the property known as Haulfryn) in Dyserth to the A5151 in Trelawnyd.
Unnamed Road (known locally as Pant Erwyn Road) linking Allt y Graig to the A5151. From its junction with Allt y Graig (near the property known as Haulfryn) in Dyserth to the A5151 in Trelawnyd
Dated: 14 April 2021.
Garry Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, Council Offices, Ruthin, Denbighshire.
Os dymunwch gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a wneir ynddo ary sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na fodlonwyd unrhyw un o ofynion y Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed ynddi mewn perthynas a'r Gorchymyn, dylech wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwnnw cyn pen chwe wythnos o 13eg Ebrill 2021.
ATODLEN
Darnau o Ffordd Dyserth - Trelawnyd yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint Allt y Graig
O'i chyffordd gyda A547 yn Nyserth at ei chyffordd a'r ffordd ddienw (y i gelwiryn lleol yn Ffordd Pant Erwyn) sydd yn cysylltu Allt y Graig (ger eiddo o'r enw Haulfryn) yn Nyserth i'r A5151 yn Nhrelawnyd.
Ffordd Ddienw (y'i gelwir yn lleol yn Ffordd Pant Erwyn) yn cysylltu Allt y Graig i'r A5151. O'i chyffordd gydag Allt y Graig (ger yr eiddo o'r enw Haulfryn) yn Nyserth i'r A5151 yn Nhrelawnyd.
Dyddiedig:14 Ebrill 2021.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, AD a Chyfreithiol,Cyngor Sir Ddinbych, Swyddfeydd y Cyngor, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2054093.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices