Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR2054078

Notice effective from
14th April 2021 to 14th May 2021

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH STRYD CLWYD UCHAF, RHUTHUN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio Stryd Clwyd Uchaf, Rhuthun yn Sir Ddinbych. Mae angen cau er mwyn hwyluso danfon a gosod offer foltedd uchel gan Amberon. Ni fydd mynediad ar gael i gerddwyr yn ystod y cyfnod cau.
Bydd y llwybr amgen gydag arwyddion drwy Stryd y Castell, cylchfan Sgwar Sant Pedra Stryd Clwyd.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 19eg Ebrill 2021 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 23ain Ebrill 2021.
Dyddiedig: 14 Ebrill 2021.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir ?dinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
UPPER CLWYD STREET, RUTHIN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using the entire length of Upper Clwyd Street, Ruthin in the County of Denbigh. The closure is necessary to facilitate delivery and installation of high voltage plant by Amberon. Pedestrian access will not be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via Castle Street, St. Peter's Square Roundabout and Clwyd Street.
The Order is effective from 19th April 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 23rd April 2021.
Dated: 14 April 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2054078.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices