Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR1948023

Notice effective from
16th December 2020 to 15th January 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
MD - Rhif cais 45/2020/0865 - 3-23 Stryd Edward Henry, Y Rhyl - Dymchwel anheddau presennol, codi 13 o anheddau a gwaith cysylltiedig.
CAC - Rhif cais 45/2020/0866 - 3-23 Stryd Edward Henry, Y Rhyl - Caniatad Ardal Gadwraeth ar gyfer dymchwel anheddau er mwyn hwyluso ailddatblygu'r safle.
LB - Rhif cais 46/2020/0979 - 31 Rhodfa Tegid, Llanelwy - Gosod pwynt ailwefru cerbyd trydan (Caniatad Adeilad Rhestredig).
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 45/2020/0865 - 3-23 Edward Henry Street, Rhyl - Demolition of existing dwellings, erection of 13 no. dwellings and associated works.
CAC - Application No. 45/2020/0866 - 3-23 Edward Henry Street, Rhyl - Conservation Area Consent for the demolition of dwellings to facilitate redevelopment of the site.
LB - Application No. 46/2020/0979 - 31 Rhodfa Tegid, St. Asaph - Installation of an electric vehicle recharge point (Listed Building Consent).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them from 16 December 2020 until 6 January 2021 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 6 January 2020.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent CAC - application for consent to demolish buildings in a Conservation Area MD - major development
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw o 16 Rhagfyr 2020 i 6 lonawr 2021 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 6 lonawr 2021.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig CAC - cais am ganiatad i dynu adeilad(au) i lawr mewn Ardal Gadwraeth MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Attachments

WAR1948023.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices