Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF CONFIRMATION OF AN ORDER

Notice ID: WAR1944804

Notice effective from
16th December 2020 to 15th January 2021

HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR SIR DDINBYCH (LLANFAIR DYFFRYN CLWYD 2) GORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS 2019
Ar 15 Rhagfyr 2020, cadarnhaodd Cyngor Sir ?dlnbych y Gorchymyn uchod a wnaed o dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980. Effaith y Gorchymyn fel y'i cadarnhawyd yw gwyro'r damau o Iwybrau troed a ddisgrifir yn 1) Isod I llnell wahanol a ddlsgrifir yn 2) Isod.
1) Disgrifiad o'r llwybr troed presennol. Llwybr Troed Llanfair Dyffryn Clwyd 2
Y rhan hwnnw o Lwybr Llanfair Dyffryn Clwyd 2 s/n cychwyn o Ffordd Gorsaf Eyarth ar bwynt Ay map ar Gyfeirnod Grid OS SJ 13057 55797 acyn rhedeg mewn cyfeiriad ychydig yn ogledd orllewinol am oddeutu 28.8 at bwynt B ar y map ar Gyfeirnod Grid OS SJ 13057 55803. Mae'r llwybr yn parhau tua'r gogledd orllewin ar draws y cae am oddeutu 111.8 metr hyd at bwynt C ar y map ar Gyfeirnod Grid OS SJ 12973 55876 fel y nodir gan linell ddu fras rhwng pwyntiau A-B-C ar y map o fewn y Gorchymyn.
NOTICE OF CONFIRMATION OF AN ORDER
HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (LLANFAIR DYFFRYN CLWYD 2) PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2019
On 15th December 2020, Denbighshire County Council confirmed the above Order made under Section 119 of the Highways Act 1980. The effect of the Order as confirmed is to divert the lengths of footpaths described in 1) below to a different line described in 2) below.
1) Description of existing footpath. Llanfair Dyffryn Clwyd footpath 2
That part of Llanfair Dyffryn Clwyd Footpath 2 commencing from Eyarth Station Road at point A on the plan at OS Grid Reference SJ 13086 55797 and running in a slightly north westerly direction for approximately 28.8 metres to point B on the plan at OS Grid Reference SJ 13057 55803. The path continues north westerly across the field for approximately 111.8 metres to point C on the plan at OS Grid Reference SJ 12973 55876 as shown by a solid black line between the points A-B-C on the plan contained in the Order.
2) Disgrifiad o'r llwybr newydd.
Bydd yn cael ei ddargyfeirio i linell wahanol yn cychwyn o Ffordd Gorsaf Eyarth at bwynt E ar y map ar Gyfeirnod Grid OS SJ 13099 55901 ac yn rhedeg mewn cyfeiriad gorllewinol am oddeutu 19.4 metr at bwynt D ar y map ar Gyfeirnod Grid OS SJ 13080 55901 yna'n mynd tua'r de orllewin am oddeutu 109.9 metr hyd at bwynt C ar y map ar Gyfeirnod Grid OS SJ 12973 55876 fel y dangosir gan linellau toredig gwyrdd rhwng y pwyntiau a farciwyd C-D-E ar y map a gynhwysir yn y Gorchymyn.
2) Description of new route.
Which shall be diverted to a different line commencing from Eyarth Station Road at Point E on the plan at OS Grid Reference SJ 13099 55901 and runs in a westerly direction for approximately 19.4 metres to point D on the plan at OS Grid Reference SJ 13080 55901 then continuing south westerly for approximately 109.9 metres to point C on the plan at OS Grid Reference SJ 12973 55876 as shown in green dashes between the points marked C-D-E on the plan contained in the Order.
It is not possible to inspect a copy of the Order and Order Map at Council Offices or at the local library due to the coronavirus restrictions, however a copy of the Order and Order Map is available upon request. A hard copy of the Order and Order Map will be sent either by post free of charge or by contacting the council by Email:

hawliautramwy@sirddinbych.gov.uk

or

rightsofway@denbighshire.gov.uk

or by telephoning 01824 706000 (and asking for Public Rights of Way) during normal office hours.
Nid yw'n bosib cael gweld copi o'r Gorchymyn a'r Map Gorchymyn yn Swyddfeydd y Cyngor nac yn y llyfrgell leol oherwydd y cyfyngiadau coronafeirws, fodd bynnag gellir gwneud cais am gopi o'r Gorchymyn a'r Map Gorchymyn. Bydd copi caled o'r Gorchymyn a'r Map Gorchymyn yn cael eu hanfon un ai trwy'r post yn rhad ac am ddim neu trwy gysylltu a'r cyngor dros e-bost:

hawliautramwy@sirddinbych.gov.uk

neu

rightsofway@denbighshire.gov.uk

neu trwy ffonio 01824 706000 (a gofyn am Hawliau Tramwy Cyhoeddus) yn ystod oriau gwaith arferol.
Mae'r Gorchymyn yn dod i rym o 24 Rhagfyr 2020, ond petai unigolyn yn dymuno cwestiynu ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaeth sy'n rhan ohono, ar y sail nad yw'n cael ei gynnwys ym mhwerau diwygiedig Deddf Priffyrdd 1980, neu ar y sail nad yw'n cydymffurfio ag unrhyw ofynion y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gall ef neu hi, yn unol a pharagraff 2 Adran 2 y Ddeddf fel y cymhwysir gan baragraff 5 Adran 6 y Ddeddf, wneud cais i'r Uchel Lys o fewn chwe wythnos o 15 Rhagfyr 2020.
Dyddiad: 16 Rhagfyr 2020.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Nl fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
The Order comes into force on 24th December 2020, but if a person aggrieved by the Order wants to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980 as amended, or on the ground that any requirement of the Act, as amended, or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within six weeks from 15th December 2020 make an application to the High Court.
Dated:16 December 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1944804.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices