Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

STATUTORY NOTICE

Notice ID: WAR1877505

Notice effective from
14th October 2020 to 13th November 2020

HYSBYSIAD STATUDOL
I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru
STATUTORY NOTICE
For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales
Llywodraeth Cymru Welsh Government
CEFNFFORDD YR A494 (GWYDDELWERN, SIR DDINBYCH) (TERFYN CYFLYMDER 40 MYA DROS DRO) 2020
MAE GWE IN I DOG ION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn er mwyn sicrhau diogelwch defnyddwyr y ffordd hyd nes y bydd cynllun uwchraddio ffordd yn cael ei datblygu ar gefnffordd yr A494 wrth droeon Maes Gamedd, Gwyddelwern, Sir Ddinbych.
Effaith y Gorchymyn yw gosod terfyn cyflymder dros dro o 40 mya ar y darn o'r A494 sy'n ymestyn o bwynt sy'n 79 o fetrau i'r de-ddwyrain o'i chyffordd 3'r ffordd ddiddosbarth sy'n arwain at yr anheddau a elwir Bryn-du a Maerdy, i'r gogledd o Wyddelwern hyd at bwynt sy'n 217 o fetrau i'r gogledd o'r gyffordd honno.
Disgwylir y bydd y cyfyngiad dros dro yn dod i rym am 00:01 o'r gloch ar 16 Hydref 2020 ac y bydd yr parhau mewn grym am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar

https://l

lyw.cym ru/gorch myn ion-ffy rdd
J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru
THE A494 TRUNK ROAD (GWYDDELWERN, DENBIGHSHIRE) (TEMPORARY 40 MPH SPEED LIMIT) ORDER 2020
THE WELSH MINISTERS have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 which is necessary to ensure the safety of road users until a road upgrade scheme is developed on the A494 trunk road at Maes Gamedd bends, Gwyddelwern, Denbighshire.
The effect of the Order is to temporarily impose a 40 mph speed limit on the length of the A494 that extends from a point 79 metres south-east of its junction with the unclassified road leading to the dwellings known as Bryn-du and Maerdy, north of Gwyddelwern to a point 217 metres north of that junction.
The temporary restriction is expected to come into force at 00:01 hours on 16 October 2020 and to remain in force for a maximum duration of 18 months.
16
18
A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov

. wales/road-orders
J SADDLER, Transport, Welsh Government

Attachments

WAR1877505.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices