Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1751472

Notice effective from
24th June 2020 to 24th July 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH FFORDD TANRALLT, GALLT MELYD RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim cynt na 7 diwrnod o 24 Mehefin, 2020, yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio Ffordd Tanrallt, Gallt Melyd, yn Sir Ddinbych rhwng ei chyffordd gyda Ffordd Talargoch a'i chyffordd gyda Brynllys (oddeutu 85m). Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Wales and West Utilities newid y Cyflenwad Nwy.
Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd arwyddion i'r llwybr amgen ar Ffordd Bryniau, The Hollies hyd at gyffordd Gwaenysgor, Castell Dyserth i Mulberry Farm, Allt y Graig, A547 Ffordd Gallt Melyd a'r A547 Ffordd Talargoch.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 15 Gorffennaf 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 19Awst2020.
Dyddiedig: 24 Mehefin 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL FFORDD TANRALLT, MELIDEN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 24th June 2020 to make an Order prohibiting vehicles using that length of Ffordd Tanrallt, Meliden, in the County of Denbigh between its junction with Ffordd Talargoch and its junction with Brynllys (approx. 85m). The closure is necessary to facilitate replacement of gas mains by Wales & West Utilities.
Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via Ffordd Bryniau, The Hollies to Gwaenysgor crossroads, Dyserth Castle to Mulberry Farm, Allt y Graig, A547 Meliden Road and A547 Ffordd Talargoch.
The Order is effective from 15th July 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 19th August 2020.
Dated: 24 June 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbynlwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1751472.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices