Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: WAR1747498

Notice effective from
17th June 2020 to 17th July 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council


NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
LINK FOOTPATH LLYS FAMMAU TO RUTHIN ROAD DENBIGH
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 17 Mehefin 2020 a fydd yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r llwybr troed cyswllt rhwng Llys Fammau a Ffordd Rhuthun, Dinbych yn Sir Ddinbych ar ei hyd cyfan. Mae angen cau'r llwybr er mwyn i Wales and West Utilities newid y brif bibell gyflenwad nwy.
Bydd y llwybr amgen a ddangosir gydag arwyddion yn mynd ar hyd Llys Fammau, L6n Tywysog, Crud y Castell a Ffordd Rhuthun. Ni fydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae'r Gorchymyn yn weithredol o 9 Gorffennaf 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag fydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 7 Awst 2020.
Dyddiedig: 17 Mehefin 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH LLWYBR TROED CYSWLLT LLYS FAMMAU I FFORDD RHUTHUN, DINBYCH RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 17th June 2020 to make an Order prohibiting vehicles using the link footpath from Llys Fammau to Ruthin Road Denbigh in the County of Denbigh for its entire length. The closure is necessary to facilitate gas mains replacement by Wales & West Utilities.
The signposted alternative route will be via Llys Fammau Lon Tywysog, Crud y Castell and Ruthin Road. Pedestrian access will not be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 9th July 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 7th August 2020.
Dated: 17 June 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbynlwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1747498.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices