Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B4401 LLANDRILLO NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14

Notice ID: WAR1715621

Notice effective from
13th May 2020 to 12th June 2020

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
B4401 LLANDRILLO
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn s/n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y rhan honno o'r ffordd a elwir yn B4401 Llandrillo yn Sir Ddinbych sy'n ymestyn o'r gyffordd a Stryd y Berwyn i'r gyffordd a Phont yr Hendwr i Tyn y Pare. Mae angen cau'r ffordd er mwyn i BT Openreach ymgymryd a gwaith cynnal a chadw.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ac yn mynd ar hyd y B4401, B4402, A494 a'r A5. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod call.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 18 Mai 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Bydd y ffordd ar gau dros nos yn unig, rhwng 21:00 a 06:00. Ar bob adeg arall, caniateir i gerbydau barhau i ddefnyddio'r B4401 fel arfer.
Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 23 Mai 2020.
Dyddiedig: 13 Mai 2020 .
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B4401 LLANDRILLO
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of B4401 Llandrillo in the County of Denbigh which extends from its junction with Berwyn Street to its junction with Pont yr Hendwr to Tyn yr Pare. The closure is necessary to facilitate maintenance works by BT Openreach.
The signposted alternative route will be via B4401, B4402 A494 and A5. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 18th May 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The closure will only be in place overnight, between 21:00 and 06:00. At all other times vehicles will be able to continue using the B4401 as normal.
The works are expected to last approximately until 23rd May 2020.
Dated: 13 May 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, enbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1715621.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices