Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5430 LLANFERRES

Notice ID: WAR1700929

Notice effective from
29th April 2020 to 29th May 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
Y B5430 LLANFERRES

RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag teithio ar hyd y B5430 Llanferres yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o Ffynnon y Bedd i Valley Lodge am ei hyd gyfan. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith ailwynebu gan Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych.
Y llwybr amgen a fydd wedi'i arwyddo fydd ar hyd yr A494 Ffordd Rhuthun, Ffordd Gyswllt o gyffordd yr A494T i gyffordd y B5430. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.

Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 4 Mai 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 15 Mai 2020.
Dyddiedig: 29 Ebrill 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5430 LLANFERRES
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of B5430 Llanferres in the County of Denbigh which extends from Ffynnon y Berdd to Valley Lodge for its entire length. The closure is necessary to facilitate resurfacing.by Denbighshire County Council Works Unit.
The signposted alternative route will be via A494 Ruthin Road, Link Road from A494T Junction to B5430 Junction. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 4th May 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 15th May 2020.
Dated: 29 April 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1700929.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices