Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: WAR1675926

Notice effective from
1st April 2020 to 1st May 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH BWLCH YR OERNANT, LLANGOLLEN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 1 Ebrill 2020 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhannau hynny o'r ffordd yn Sir Ddinbych y cyfeirir atynt isod. Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych osod wyneb newydd ar y ffordd:-
1) Bwlch yr Oernant, Llangollen sy'n ymestyn o'i chyffordd 3 Phentredwr o'r A542 at y White Hart mewn cyfeiriad gogleddol am bellter o oddeutu 970 metr.

2) Bwlch yr Oemant, Llangollen Bydd y ffordd yn cau oddeutu 960 metr o'i chyffordd gyda'r trac o Ponderosa i Bentredwr mewn cyfeiriad de orllewinol am bellter o tua 970 metr.

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
HORSESHOE PASS, LLANGOLLEN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 1 st April 2020 to make an Order prohibiting vehicles using the lengths of road in Denbighshire referred to below. The closure is necessary for resurfacing works by Denbighshire County Council Works Unit:-
1) Horseshoe Pass, Llangollen, which extends from its junction with Pentredwr from A542 to White Hart in a northerly direction for a distance of approximately 970 metres.

2) Horseshoe Pass Llangollen. The closed section will commence approximately 960 metres from its junction with Track from Ponderosa to Pentredwr in a south westerly direction for a distance of approximately 970 metres.

The signposted alternative route will be via A542, Castle Street, A5, A494 and A5104. Pedestrian access will not be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 20th April 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 15th May 2020.
Dated: 1 April 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Y llwybr amgen wedi'i arwyddo fydd ar hyd yr A542, Heol y Castell, yr A5, A494 a'r A5104. Ni fydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 20 Ebrill 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 15 Mai 2020.
Dyddiedig: 1 Ebrill 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1675926.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices