Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1675961

Notice effective from
1st April 2020 to 1st May 2020

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
Cyngor Sir Ddinbych
Barkby Avenue, Prestatyn
Rhybudd o Orchymyn Gwahardd
Trafnidiaeth Drwodd Dros Dro
Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 -
Adran 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim cynt na 7 diwrnod o 1 Ebrill 2020, a fydd yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio Barkby Avenue, Prestatyn yn Sir Ddinbych am ei hyd gyfan. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith ailwynebu gan Lined Waith Cyngor Sir Ddinbych.
Bydd y llwybr amgen wedl'i arwyddo ac yn mynd ar hyd Marine Road, Bastion Road a Beach Road East. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 24 Ebrill 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan tua 15 Mai 2020.
?yddiedig:1 Ebrill 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Nl fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
Denbighshire County Council Barkby Avenue, Prestatyn
Notice of Temporary Prohibition of Through Traffic Order
Road Traffic Regulation Act 1984 - Section 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 1 st April 2020 to make an Order prohibiting vehicles using Barkby Avenue Prestatyn in the County of Denbigh for Its entire length. The closure is necessary to facilitate resurfacing by Denbighshire County Council Works Unit.
The signposted alternative route will be via Marine Road, Bastion Road and Beach Road East. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 24th April 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 15th May 2020.
Dated: 1 April 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1675961.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices