Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION (COW LANE AND PARK STREET, DENBIGH)

Notice ID: WAR1475631

Notice effective from
27th November 2019 to 27th December 2019

sir ddinbych denblghshlre
CYNGOR SIR DDINBYCH
RHYBUDD O WAHARDDIAD PARHAOL
(COW LANE A LON PARC, DINBYCH)
GORCHYMYN (GWAHARDD AROS) 201 .
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 1 (1) a (2), 2 (1) i (3), a 4(2) a (3) a Rhan III o Atodlen 9 Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, gyda'r effaith o wahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnodau y cyfeirir atynt ar y damau o ffordd a nodiryn yr Atodlen isod.
?arperir eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig i ganiatau aros ar y darnau o ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen at ddibenion mynd i mewn ac allan o gerbyd, llwytho a dadlwytho, a gwaith cynnal a chadw, trwsio ac yn y blaen.
Bydd eithriadau yn y Gorchymyn arfaethedig hefyd i ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bobl Anabl i aros ar y darnau ffordd a nodir yn Atodlen y Gorchymyn arfaethedig am gyfnod o hyd at 3 awr (nad yw'n gyfnod a gaiff ei wahanu gan gyfnod o lai nag 1 awr o gyfnod blaenorol o aros gan yr un cerbyd ar yr un diwrnod).
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION (COW LANE AND PARK STREET, DENBIGH)
(PROHIBITION OF WAITING) ORDER 201 . ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
Denbighshire County Council propose to make an Order under Sections 1(1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and (3), and Part III of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which will be to prohibit the waiting of vehicles during the times referred to in the lengths of road specified in the Schedule below.
Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting in the lengths of road referred to in the Schedule for the purposes of alighting, boarding, loading and unloading, and works of maintenance, repair and the like.
Exceptions will also be provided in the proposed Order to allow vehicles displaying both a Disabled Person's Badge and a Disabled Person's Parking Disc to wait in the lengths of road specified in the Schedule of the proposed Order for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same day).
The relevant documents concerning the proposals can be read in more detail on the council's website and at Denbigh Library, Hall Square Denbigh, also at the council's offices at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh and at its Ruthin offices at County Hall during normal opening hours.
Any person wishing to object to the proposed Order should do so either by submitting responses to a questionnaire, to which the proposals relate, using Denbighshire County Council's website under road traffic regulation orders, current consultations, or by sending a written statement of objection, stating the grounds on which the objection is made to the Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin LL15 9AZ, by no later than 20th December 2019. Please note that the substance of any representations the council receives could become available for public inspection. Schedule
Length of Road at Denbigh in the County of Denbigh.
No Waiting at Any Time Cow Lane
1.1 Both sides; from the projected

kerbline on the south easterly side of Park Street for its whole length, a distance of 60 metres in a south easterly direction. Park Street
2.1 South easterly side; from the projected kerbline on the north easterly side of Cow Lane for a distance of 10 metres in a north easterly direction.

2.2 South easterly side; from the projected south westerly boundary of Cow Lane for a distance of 10 metres in a south westerly direction.

Dated: 27 November 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Gellir darllen y dogfennau perthnasol yn ymwneud a'r cynigion mewn mwy o fanylder ar wefan y cyngor, ac yn Llyfrgell Dinbych, Sgwar y Neuadd, Dinbych, a hefyd yn swyddfeydd y cyngor yng Nghaledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych, ac yn ei swyddfeydd yn Rhuthun yn Neuadd y Sir yn ystod oriau agor arferol.
Dylai unrhyw unigolyn sy'n gwrthwynebu'r gorchymyn arfaethedig wneud hynny drwy gyflwyno ymatebion i holiadur y mae'r cynigion yn ymwneud a nhw, gan ddefnyddio gwefan Cyngor Sir Ddinbych dan orchmynion rheoleiddio traffig, ymgynghoriadau presennol, neu drwy anfon datganiad ysgrifenedig o wrthwynebiad, gan nodi seiliau'r gwrthwynebiadau i Bennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ, dim hwyrach na 20fed Rhagfyr 2019. Nodwch bydd sylwedd unrhyw sylwadau y mae'r cyngor yn ei dderbyn ar gael ar gyrer archwiliad cyhoeddus. Atodlen
Darn o ffordd yn Ninbych yn Sir Ddinbych.
Dim Aros ar Unrhyw Adeg Cow Lane
1.1 Y ddwy ochr; o'r ochr palmant

arfaethedig ar ochr de ddwyreiniol L6n Pare yn ei chyfanrwydd am bellter o 60 metr i gyfeiriad y de ddwyrain. Lon Pare
2.1 Yr ochr de ddwyreiniol; o'r ochr palmant arfaethedig ar ochr gogledd ddwyreiniol Cow Lane am 10 metr i gyfeiriad y gogledd ddwyrain.

2.2 O'r ochr de ddwyreiniol; o ffin de orllewinol Cow Lane am bellter o 10 metr i gyfeiriad y de orllewin.

Dyddiedig: 27 Tachwedd 2019.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1475631.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices