Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1465675

Notice effective from
20th November 2019 to 20th December 2019

sir ddinbych « denblghshlre^
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
SUSSEX LANE, Y RHYL
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL SUSSEX LANE, RHYL
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 20 Tachwedd 2019 a fydd yn gwahardd cerbydau rhag defnyddio Sussex Lane, Y Rhyl yn Sir Ddinbych am ei hyd gyfan. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith Wales and West Utilities i osod gwasanaeth nwy newydd.
Nid oes llwybr arall i drafnidiaeth. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
DawY Gorchymyn i rym ar 9 Rhagfyr 2019 am gyfnod o ddeunaw mis neu nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sy'n digwydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 13 Rhagfyr 2019.
Dyddiedig: 20 Tachwedd 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrtiyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 20th November 2019 to make an Order prohibiting vehicles using Sussex Lane Rhyl in the County of Denbigh for its entire length. The closure is necessary to facilitate installation of a new gas service by Wales & West Utilities.
There is no alternative route available. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 9th December 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last until approximately 13th December 2019.
Dated: 20 November 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1465675.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices