Search for more Public Notices in your area
General

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123 (1) (2A)

Notice ID: WAR1461335

Notice effective from
20th November 2019 to 20th December 2019

sir ddinbych denblghshlre
CYNGOR SIR DDINBYCH
ADRAN 1972,123 (1) (2A) DEDDF
LLYWODRAETH LEOL
HYSBYSIAD O FWRIAD I WAREDU MAN
AGORED
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu, ar ddiwedd y cyfnod isod, cael gwared drwy les am gyfnod o 7 mlynedd y tir a elwir fel y Caeau Chwarae, Bryneglwys, Corwen, Sir Ddinbych sy'n cynnwys tua 0.13ha ac sy'n ffurfio rhan o fan agored a ddefnyddir i ddibenion hamdden cyhoeddus. Mae'r defnydd arfaethedig o'r safle ar gyfer caeau chwarae glaswellt a mannau chwarae at ddefnydd y gymuned, ynghyd a hawl i osod offer chwarae ac offer amwynder fel meinciau, byrddau a dalwyr planhigion. Y tenant fydd Yr Ifanc yn lal.
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123 (1) (2A)
NOTICE OF INTENDED DISPOSAL OF OPEN SPACE
NOTICE is hereby given that Denbighshire County Council intends after the expiry of the period below to dispose by way of a lease for a term of 7 years of the land known as the Playing Fields at Bryneglwys, Corwen, Denbighshire comprising 0.13 ha or thereabouts and which forms part of an open space used for the purposes of public recreation. The proposed use of the site is for grass playing fields and play areas for community use, together with a right to install play equipment and amenity equipment such as benches, tables and planters. The tenant will be Yr Ifanc yn lal.
A plan of the said land will be kept at the offices of the Head of Legal HR and Democratic Services, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire LL15 1YN and will be open for inspection on any week day between the hours of 9.30 am and 4.30 pm for the period mentioned below.
Any objections to the proposed disposal must be made in writing to the Head of Legal HR and Democratic Services at the address below within 28 days of publication of this Notice.
Bydd cynllun o'r tir dan sylw yn cael ei gadw yn swyddfeydd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd yn Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1YN a bydd modd ei weld ar unrhyw ddiwrnod o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.30am a 4.30pm am y cyfnod a nodir isod.
Rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiad i warediad arfaethedig y tir yn ysgrifenedig i Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a ?emocrataidd i'r cyfeiriad isod o fewn 28 wythnos o gyhoeddi'r Hysbysiad hwn.
Dyddiedig: 20 Tachwedd 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 9AZ.
Dated: 20 November 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin, Denbighshire, LL15 9AZ.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1461335.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices