Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR1465657

Notice effective from
20th November 2019 to 20th December 2019

sir ddinbych denblghshlre
RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 11/2019/0907 - Ty Isa, Clocaenog, Rhuthun - Codi estynlad I'r annedd (Cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 47/2019/0582 - Bodeugan Barns, Waen, Llanelwy - Diwygiadau arfaethedig i Ganiatad Cynllunio 47/2006/0490 a Chaniatad Adeiladau Rhestredig 47/2006/0491 - Trosi ac addasu adeiladau fferm i greu 3 uned breswyl, dymchwel strwythurau presennol ac adeiladu garejys a gwaith ategol newydd (yn rhannol ol-weithredol i reoleiddio anawdurdodedig gwaith, ac wedi'i gynnig yn rhannol i unioni gwaith annerbyniol (Cais Adeilad Rhestredig).
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 11/2019/0907 - Ty Isa, Clocaenog, Ruthin - Erection of extension to dwelling (Listed Building Application).
LB -Application No. 47/2019/0582 - Bodeugan Barns, Waen, St. Asaph - Proposed amendments to Planning Permission 47/2006/0490 and Listed Building Consent 47/2006/0491 - Conversion and alterations of farm buildings to create 3 residential units, demolition of existing structures and construction of new garages and ancillary works (partly retrospective to regularise unauthorised works, and partly proposed works to rectify unacceptable works (Listed Building application).
LB - Application No. 11/2019/0934 - 3 Cae Segwen, Clocaenog, Ruthin - Formation of new door opening (Listed Building application).
LB - Application No. 01/2019/0961 - Cae Glas, 82-84 Vale Street, Denbigh - Installation of replacement windows and external repairs to the building (Listed Building application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh, by appointment from 20 November 2019 until 11 December 2019 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 11 December 2019.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent
LB - Rhif cais 11/2019/0934 - 3 Cae Segwen, Clocaenog, Rhuthun - Ffurfio agoriad drws (Cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 01/2019/0961 - Cae Glas, 82-84 Stryd Y Dyffryn, Dinbych - Gosod ffenestri newydd a gwaith atgyweirio allanol i'r adeilad (cais Adeilad Rhestredig).
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych, drwy apwyntiad o 20 Tachwedd 2019 i 11 Rhagfyr 2019 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 11 Rhagfyr 2019.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1465657.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices