Search for more Public Notices in your area
General

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123 (1) (2A)

Notice ID: WAR1465652

Notice effective from
20th November 2019 to 20th December 2019

sir ddinbych denblghshlre
CYNGOR SIR DDINBYCH
DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 ADRAN
123 (1) (2A)
HYSBYSIAD O FWRIAD I WAREDU MAN AGORED
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123 (1) (2A)
NOTICE OF INTENDED DISPOSAL OF OPEN SPACE
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu, ar ddiwedd y cyfnod isod, cael gwared drwy les am gyfnod o 7 mlynedd y tir a elwir fel y Caeau Chwarae, Bryneglwys, Corwen, Sir Ddinbych sy'n cynnwys tua 0.13ha ac sy'n ffurfio rhan o fan agored a ddefnyddir i ddibenion hamdden cyhoeddus. Mae'r defnydd aifaethedig o'r safle ar gyfer caeau chwarae glaswellt a mannau chwarae at ddefnydd y gymuned, ynghyd a hawl i osod offer chwarae ac offer amwynder fel meinciau, byrddau a dalwyr planhigion. Y tenant fydd Yr Ifanc yn lal.
NOTICE is hereby given that Denbighshire County Council intends after the expiry of the period below to dispose by way of a lease for a term of 7 years of the land known as the Playing Fields at Bryneglwys, Corwen, Denbighshire comprising 0.13 ha or thereabouts and which forms part of an open space used for the purposes of public recreation. The proposed use of the site is for grass playing fields and play areas for community use, together with a right to install play equipment and amenity equipment such as benches, tables and planters. The tenant will be Yr Ifanc yn lal.
A plan of the said land will be kept at the offices of the Head of Legal HR and Democratic Services, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire LL15 1YN and will be open for inspection on any weekday between the hours of 9.30 am and 4.30 pm up until 12.30 pm on 24th December 2019.
Any objections to the proposed disposal must be made in writing to the Head of Legal HR and Democratic Services at the address below by 27th December 2019.
Bydd cynllun o'r tir dan sylw yn cael ei gadw yn swyddfeydd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd yn Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1YN a bydd modd ei weld ar unrhyw ddiwrnod o'r wythnos weithiol rhwng 9.30am a 4.30pm i fyny at 12.30pm ar 24ain Rhagfyr 2019.
Rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiad i warediad arfaethedig y tir yn ysgrifenedig i Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a ?emocrataidd i'r cyfeiriad isod erbyn 27ain Rhagfyr 2019.
Dyddiedig: 20 Tachwedd 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 9AZ.
Dated: 20 November 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin, Denbighshire, LL15 9AZ.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1465652.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices