Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: WAR1437980

Notice effective from
13th November 2019 to 13th December 2019

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH CROESFFORDD LLANRHAEADR RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y ffordd o Groesffordd Llanrhaeadr at groesffordd Croesffordd yn Llanrhaeadr yn Sir Ddinbych sy'n ymestyn o'i chyffordd gyda'r A525 at ei chyffordd gyda Ffordd Fynediad Bryn Morfydd gyferbyn a Llwyn Isaf.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith gosod wyneb newydd ar y ffordd gan Uned Waith - Cyngor Sir Ddinbych.
Y llwybr amgen fydd ar hyd ffordd fynediad Bryn Morfydd gyferbyn & Llewesog Isaf, Llanrhaeadr at Graig Llwyd, Llanrhaeadr A525 hen ffordd y pentref, a'rA525. Bydd mynediad i gerddwyryn cael ei ganiatau trwy gydol y cyfnod y bydd ar gau.
DawY Gorchymyn i rym ar 18 Tachwedd 2019, am gyfnod o 18 mis neu tan y bydd y gwaith wedi ei gwblhau, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 29 Tachwedd 2019.
Dyddiedig: 13 Tachwedd 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
LLANRHAEADR CROSSROADS
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of road from Llanrhaeadr crossroads to Groesffordd crossroads at Llanrhaeadr in the County of Denbigh which extends from its junction with A525 to its junction with Bryn Morfydd Access Road opposite Llwyn Isaf.
The closure is necessary to facilitate resurfacing works by Denbighshire County Council - Works Unit.
The signposted alternative route will be via Bryn Morfydd access road opposite Llewesog Isaf, Llanrhaeadr to Graig Llwyd, Llanrhaeadr village road old A525, and A525. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 18th November 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 29th November 2019.
Dated: 13 November 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1437980.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices