Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: WAR1437965

Notice effective from
13th November 2019 to 13th December 2019

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
FFORDDISA, PRESTATYN
HYSBYSIAD AM ORCHYMYN CYFYNGIAD
TRAFFIG UNFFORDD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
FFORDDISA, PRESTATYN
NOTICE OF TEMPORARY ONE-WAY
TRAFFIC RESTRICTION ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag teithio i gyfeiriad y gogledd ddwyrain ar hyd y rhan o'r ffordd y cyfeirir ati yn yr Atodlen isod. Y rheswm dros y cyfyngiad yw hwyluso gwaith nwy gan Wales and West Utilities.
Bydd y ffyrdd eraill sydd ar gael i drafflg sy'n teithio i gyfeiriad y gogledd ddwyrain wedi'u nodi yn yr Atodlen a bydd arwyddion priodol.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 18 Tachwedd 2019, am gyfnod o 18 mis neu tan y bydd y gwaith wedi ei gwblhau, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 29 Tachwedd 2019. Atodlen
Rhannau o ffordd ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych
Ffordd gyfyngedig:
Fforddisa; o'i chyffordd & The Dell i'w chyffordd 3 Ffordd Pendyffryn
Cyfeiriad teithio a waherddir: tua'r gogledd ddwyrain.
Ffyrdd eraill:-
Ar hyd Fforddisa, Ffordd Penrhwylfa, Ceg y Ffordd, Ffordd Fictoria, Ffordd Bastion, Bridge Road, Ffordd Penisardre a Ffordd Pendyffryn
Dyddiedig: 13 Tachwedd 2019.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles from travelling in a north easterly direction along the length of road referred to in the Schedule below. The reason for the restriction is to facilitate gas works by Wales & West Utilities.
The alternative route available for north east bound traffic will be as stated in the Schedule and will be signposted accordingly.
The Order comes into force on 18th November 2019 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 29th November 2019. Schedule
Length of road at Prestatyn in the County of Denbigh
Restricted road:
Fforddisa, which extends from its junction with The Dell to its junction with Ffordd Pendyffryn
Prohibited direction of travel: north east bound.
Alternative route:-
Via Fforddisa, Ffordd Penrhwylfa, Ceg y Ffordd, Victoria Road, Bastion road, Bridge Road, Penisardre Road and Ffordd Pendyffryn
Dated: 13 November 2019.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbynlwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1437965.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices