Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR1442774

Notice effective from
6th November 2019 to 6th December 2019

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 ?eddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
MD - Rhif cais 02/2019/0895 - Tir ger Glasdir, Rhuthun - Codl 77 o anheddau frorddladwy ynghyd a mynediad, mannau agored a gwaith cysylltiedig.
LB - Rhif cais 20/2019/0871 - War Memorial, Llanfair DC, Rhuthun - Gwaith atgyweirio arfaethedig i'r gofeb ryfel bresennol gan gynnwys ail-gapio, ail-bwyntio, arysgrifio, gosod bolardiau, tirlunio a gwaith cysylltiedig
LB - Rhif cais 12/2019/0898 - Braich Yr March, ?erwen, Corwen - Trosi adeiladau allanol i ffurfio llety preswyl atodol i'w ddefnyddio ar y cyd a'r annedd bresennol a gwaith cysylltiedig (Cais Adeilad Rhestredig).
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
MD - Application No. 02/2019/0895 - Land at Glasdir, Ruthin - Erection of 77 no. affordable dwellings together with access, open space and associated works.
LB - Application No. 20/2019/0871 - War Memorial, Llanfair DC , Ruthin - Proposed repair works to existing war memorial including re-coping, re-pointing, inscribing, installation of bollards, landscaping and associated works.
LB - Application No. 12/2019/0898 - Braich Yr Alarch, Derwen, Corwen - Conversion of outbuildings to form ancillary habitable accommodation for use in conjunction with the existing dwelling and associated works (Listed Building Application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 6 November 2019 until 27 November 2019 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 27 November 2019.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
Application types:
LB - application for listed building consent MD - major development
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 6 Tachwedd 2019 i 27 Tachwedd 2019 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 27 Tachwedd 2019.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,
Development Manager,
Planning and Public Protection Services,
PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.uk


Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI
Rheolwr Datblygu,
Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,
Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.uk


Attachments

WAR1442774.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices