Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (LLANGYNHAFAL 11 &11A) PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2019

Notice ID: WAR1432033

Notice effective from
6th November 2019 to 6th December 2019

sir ddinbych « denblghshlre^

HYSBYSIAD GWNEUD GORCHYMYN DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR SIR DDINBYCH (LLANGYNHAFAL 11 a 11A) GORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS 2019

Bydd y gorchymyn uchod, a wnaed ar 5 Tachwedd 2019, o dan adran 119 Deddf Priffyrdd 1980, yn dargyfeirio hyd presennol y llwybr troed a ddisgrifir yn 1) isod I linell wahanol a ddisgrifir yn 2) isod.

1) Disgrifiad o'r llwybrau troed presennol.

Llwybr Troed 11 Llangynhafal

Y rhan honno o Lwybr Troed Cyhoeddus 11 yng Nghymuned Llangynhafal yn Sir Ddinbych gan gychwyn o groesffordd Star ar bwynt A ar gynllun y Gorchymyn ar Gyfeirnod Grid OS SJ 12613 64784 ac yn rhedeg tua'r de ddwyrain am tua 246.4 metr at bwynt B ar gynllun y Gorchymyn ar Gyfeirnod Grid OS SJ 12851 64724. Mae'r llwybr yn parhau tua'r gogledd ddwyrain i fuarth y fferm am tua 24.4 metr at bwynt C ar gynllun y Gorchymyn ar Gyfeirnod Grid OS SJ 12873 64735 ac yna mae'n troi i'r de ddwyrain am tua 7.3 metr i'r gyffordd gyda Llwybr Troed Llangynhafal 11A ar bwynt D ar gynllun y Gorchymyn ar Gyfeimod Grid OS SJ 12876 64729 ac yna eto i gyfeiriad y de ddwyrain am tua 17.7 metr i bwynt E ar gynllun y Gorchymyn ar Gyfeirnod Grid OS SJ 12879 64711 fel y nodir gan y llinell solet ddu rhwng pwyntiau A-E ar y cynllun o fewn y Gorchymyn.Llwybr Troed 11A Llangynhafal

Y rhan o Lwybr Cyhoeddus 11A yng Nghymuned Llangynhafal yn Sir Ddinbych yn dechrau o bwynt I ar Orchymyn y cynllun ar Gyfeirnod Grid OS SJ 12842 64813 acyn rhedeg yn gyffredinol i gyfeiriad y de ddwyrain am tua 102.3 metr, yna drwy adeiladau'r fferm i'r gyffordd gyda Llwybr Troed 11 Llangynhafal ar bwynt D ar gynllun y Gorchymyn ar gyfeirnod grid OS SJ12876 64729 fel y dengys y llinell solet ddu rhwng pwyntiau l-D ar y cynllun sy'n cael ei gynnwys yn y Gorchymyn.NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (LLANGYNHAFAL 11 &11A) PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2019

The above order, made on 5th November 2019, under section 119 of the Highways Act 1980, will divert the existing lengths of footpath described in 1) below to a different line described in 2) below.

1) Description of existing footpaths.Llangynhafal Footpath 11

That section of Public Footpath 11 in the Community of Llangynhafal in the County of Denbigh commencing from the Star crossroads at point Aon the Order plan at OS Grid Reference SJ 12613 64784 and running in a south easterly direction for approximately 246.4 metres to point B on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12851 64724. The path continues north easterly into the farmyard for approximately 24.4 metres to point C on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12873 64735 then turns south easterly for approximately 7.3 metres to junction with Llangynhafal Footpath 11A at point D on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12876 64729 then again south easterly for approximately 17.7 metres to point E on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12879 64711 as shown by a solid black line between the points A-E on the plan contained in the Order.

Llangynhafal Footpath 11A That section of Public Footpath 11A in the Community of Llangynhafal in the County of Denbigh commencing at point I on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12842 64813 and running in a generally south easterly direction for approximately 102.3 metres between, then through the farm buildings to the junction with Llangynhafal Footpath 11 at point D on the Order plan at OS Grid reference SJ12876 64729 as shown by a solid black line between the points l-D on the plan contained in the Order.

2) Description of new routes.Llangynhafal Footpath 11

Which shall be diverted to a different line which commences from the crossroads at point Aon the Order plan at OS Grid Reference SJ 12613 64784 and running in a slightly north easterly direction for approximately 208.8 metres to point J on the Order plan as OS Grid Reference SJ 12821 64804 then again north easterly for approximately 22 metres to point I on the Order plan as OS Grid Reference SJ 12842 64813.

Llangynhafal Footpath 11A

Which shall be diverted to a different line which commences from an existing point on Llangynhafal Footpath 11A at point I on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12842 64813 and running north easterly for approximately 5.8 metres to point H on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12847 64815 then south easterly and south westerly around the Lletty farm building for approximately 106.8 metres to point G on the Order plan as OS Grid Reference SJ 12900 64741 then south westerly for approximately 20.6 metres to point F on the Order plan as OS Grid Reference SJ 12896 64721, then continuing south westerly for approximately 19.3 metres to the junction with Llangynhafal Footpath 11 at point E on the Order plan at OS Grid Reference SJ 12879 64711 as shown in green dashes between the points marked l-H-G-F-E on the plan contained in the Order.

2) Disgrifiad o'r llwybrau newydd

Llwybr Troed 11 Llangynhafal

Afydd yn cael ei ddargyfeirio i linell wahanol a fydd yn dechrau o'r groesffordd ym mhwynt A ar Orchymyn y cynllun ar Gyfeimod Grid OS SJ 12613 64784 gan redeg i gyfeiriad y gogledd ddwyrain am 208.8 metr i bwynt J ar gynllun y Gorchymyn ar Gyfeirnod Grid OS SJ 12821 64804 ac yna eto i gyfeiriad y gogledd ddwyrain am tua 22 metr i bwynt I ar gynllun y Gorchymyn ar Gyfeirnod Grid OS SJ 12842 64813.

Llwybr Troed 11A Llangynhafal

Afydd yn cael ei ddargyfeirio i linell wahanol a fydd yn dechrau o bwynt presennol ar Lwybr Troed 11A Llangynhafal ar bwynt I ar gynllun y Gorchymyn ar Gyfeirnod Grid OS SJ 12842 64813 gan redeg i gyfeiriad y gogledd ddwyrain am tua 5.8 metr o bwynt H ar gynllun y gorchymyn ar Gyfeirnod Grid OS SJ 12847 64815 ac yna i'r de ddwyrain a'r de orllewin o amgylch adeilad fferm Lletty am tua 106.8 metr i bwynt G ar gynllun y Gorchymyn ar Gyfeimod Grid OS SJ 12900 64741 ac yna i'r de orllewin am tua 20.6 metr i bwynt F ar gynllun y Gorchymyn ar Gyfeimod Grid OS SJ 12896 64721, yna parhau i gyfeiriad y de orllewin am tua 19.3 metr i'r gyffordd gyda Llwybr Troed 11 Llangynhafal ar bwynt E ar gynllun y Gorchymyn ar Gyfeimod Grid OS SJ 12879 64711 fel y dengys y llinellau toriad gwyrdd rhwng y pwyntiau sydd wedi eu marcio fel l-H-G-F-E ar y cynllun sydd wedi ei gynnwys yn y Gorchymyn.

Mae copi o'r Gorchymyn a chynllun y Gorchymyn wedi eu gosod a gellir eu gweld yn rnad ac am ddim yn ystod yr oriau agor yn Llyfrgell Rhuthun, Stryd y Llys, Rhuthun, LL15 1DS ac yn ystod unrhyw oriau rhesymol yn swyddfeydd y rhai sydd wedi llofnodi isod.

Gall unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau i'r Gorchymyn gael eu hanfon yn ysgrifenedig at Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau □ynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych heb fbd yn hwyrach na 5 Rhagfyr 2019. Nodwch ar ba sail y maent yn cael eu gwneud. Os na wneir sylwadau neu wrthwynebiadau o'r fath yn briodol, neu os oes unrhyw rai ohonynt yn cael eu tynnu'n SI, gall Cyngor Sir Ddinbych gadarnhau'r Gorchymyn fel gorchymyn diwrthwynebiad. Os caiff y Gorchymyn ei anfon at Lywodraeth Cymru i'w gadarnhau, bydd unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau sydd heb gael eu tynnu'n ol yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn.

Dyddiedig: 6 Tachwedd 2019 .

Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

A copy of the Order and the Order plan have been placed and may be seen free of charge during opening hours at Ruthin Library, Record Street Ruthin LL151 DS and at all reasonable hours at the offices of the undersigned.

Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Head of Legal HR and Democratic Services Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road Ruthin Denbighshire not later than 5th December 2019. Please state the grounds on which they are made. If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, Denbighshire County Council may confirm the Order as an unopposed order. If the Order is sent to the Welsh Government for confirmation any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.

Dated: 6 November 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.uk

Attachments

WAR1432033.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices